އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

އޭނާ ކައިވެނިކުރަން ދިއައީ ރަސްމިއްޔާތަށެވެ. ރަސްމިއްޔާތުގައިވެސް އޭނާއަށް އުނދަގޫތަކެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ކައިވެނި ފުރިހަމަކުރެވުނެވެ. ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ދެމަފިރިން އެކުގައި ފިރިމީހާގެ ގެއަށް ވެހިކަ...

2020-06-25 01:27:43
ޚަބަރު

އެމެރިކާއިން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވާހަކަތައް ދެއްކި ނަމަވެސް ގުއަންޓަނަމޯބޭ ޖަލުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކީ އިސްލާމް ދީން ކުރިއަރުވަން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސް އެޅުންކަން އެނގިގެންދެއެވެ. އެ ޖަލުގައ...

Advertisement