އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ﷲ އަށްޓަކާ 50 އަހަރު ހިލޭސާބަހަށް މިޞުރުގައި ބޭސްކޮށްދެއްވި ފަޤީރުންގެ ޑޮކްޓަރު، ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު އަލްމަޝާލީ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.  

ޑރ. ވަނީ ފައިސާގައި ހިއްޕަވަން ދެކޮޅު ހައްދަވ...

2020-07-28 22:36:05
ޚަބަރު

ތަފާތު ތަކެތީގައި ތަފާތު އަކުރުން، ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ކީރިތި ޤުރްއާން ލިޔުމުގެ ވާހަކައަކީ ވަރަށް ޢާންމު އެހެނަސް ވަރަށް ޚާއްޞަ ވާހަކަތަކެވެ. ތަފާތު ހުނަރުގެ މީހުން އެމީހެއްގެ ހުނަރު ބޭނުންކޮށްގެން އ...

Advertisement