އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ބަންގްލަދޭޝްގެ 50 ވަނަ މިނިވަންދުވަސް ދުވަސް ފާހަަގކުރުމުގެ އިޙްތިފާލްތައް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވަން އިންޑިޢާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ބަންގްލަދޭޝ...

2021-03-30 12:25:21
ޚަބަރު

.

 .

Advertisement