އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

އަދުހަމް މުޙައްމަދު (އަދޫ) ގިނަ މީހުންނަށް އެނގިފައިވަނީ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީގެ ފޮޓޯގްރާފަރުގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް އޭގެއިތުރުން އޭނާގެ އައިޑެންޓިޓީއަކީ ހަމައެކަނި އެޔ...

2019-07-14 17:58:54
ޚަބަރު

**މިއީ ޙިޔާލެއް ހޯދާލުމުގެ ގޮތުން "މިއަދުނޫހަށް" ކިޔުންތެރިއަކު ކިޔައިދީފައިވާ، އޭނަގެ ބައްޕަގެ ވާހަކައެކެވެ. ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށް އެދި، އޭނަ އެދެނީ މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދ...

Advertisement