އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ކޮންމެ އިންށާނަކަށްވެސް އެންމެ މުހިންމުކަމަކީ އަބަދުވެސް މަރަށް ތައްޔާރުވެހުރުމެވެ. މަރަށް ތައްޔާރުވެގެން ހުންނަ މީހާގެ ގާތު ޑޮކްޓަރަކު އޭނާއަށް ބޮޑު ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސ...

2020-11-28 18:56:17
ޚަބަރު

ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާއިން މިއަދު ބުނެފައިވެއެވެ.

"އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ދިމާވެފައިވާ އެކި މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި، ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް އޯއައިސީ ގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކުން މަސައ...

Advertisement