އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ދުނިޔޭގައި ހުރި، މައްސަލައަކަށްފަހު މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ހަމައެކަނި މީހަކީ ތިބާ ކަމަށް ހީނުކުރާށެވެ! ތިބާ ފަދަ އެތައް ބައަކު ތިބޭނެއެވެ. ތިބާއަށްވުރެ މާ ދަތ...

2019-11-18 00:36:49
ޚަބަރު

އެއްދުވަހަކު ޞަޙާބީ ބޭކަލަކު ރަސޫލް (ޞޢވ) އަށް ދެންނެވިއެވެ. "ޤިޔާމަތްވާނީ ކޮން އިރަކުތޯއެވެ؟" 

Advertisement