އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

މިހާރަކަށް އައިސް ކޮންމެ މީހަކާއި ބައްދަލުވި ނަމަވެސް، ފޯނުން ގުޅުނު ނަމަވެސް ދައްކަނީ ކޮރޯނާގެ ވާހަކައެވެ. އެކަމުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ. އެކަމަށް އެދި ކުރަންވ...

2020-04-09 01:07:50
ޚަބަރު

ދުނިޔޭގެ ފައިސާވެރިން ބިލިއަނުން ޑޮލަރު ދީފައި އެބަ ކުރެހުންތައް ގަނެލައެވެ. ގަނެގެން ގެންގޮސް ފާރުތަކުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ތަންތަނުގައި ބަހައްޓައެވެ. އަހަރެން ކުރަން މ...

Advertisement