އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ޙާޞީލްކުރަން ބޭނުންވާކަމެއް ޙާޞިލުކުރަން ﷲ ތަޢާލާ އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމުން ވެސް އެކަމެއް ޙާޞިލުނުކުރެވޭނަމަ އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރުން މަޑުޖައްސައިލާށެވެ! 

އެގޮތަށް އެކ...

2021-01-27 23:34:08
ޚަބަރު

ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާނެ އެއްކަމަކީ އެމީހާ ކުރާ ދުޢާ "ބްލޮކް"ވުމެވެ. މިހާލަތުގައި އެކަމުގެ ސަބަބުތަކަށް ވިސްނައިލަންޖެހޭނެއެވެ. ތިމާގެ ފުށުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެބައޮތްތޯ،...

Advertisement