އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ބޭރުފުށުން ތިމާމެންނަކީ ވަރަށް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުންދާ ބައެއްކަން ހާމަކުރަމުންދާ ގިނަ ދެމަފިރިންގެ ދިރިއުޅުމަކީ އެހައި އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ކަމަށް ބުނެވޭކަށް ނެތެވެ. ދެމީހުން އެކުގައި ތިބ...

2021-04-22 23:43:10
ޚަބަރު

ތިމާއަށް މޮޅު ގޮތް ހޯދުމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި އެއްވެސް މީހަކު ނިކަމެތިކޮށްނުލާށެވެ! ނިކަމެތިކޮށްލެވުނު މީހާ ކުރާ އެންމެ ދުޢާއަކުންވެސް، އޭނާގެ ލޮލުން ވައްޓައިލާ އެންމެ ކަރުނަތިއްކަކުންވެސް އަނިޔާދޭ...

Advertisement