އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ބައެއް މީހުން އެމީހުންގެ ލޮލުގައިވާ އައިނު އަޅައިގެންހުރެ ނަމާދުކުރެވޭނެ ކަމާއިމެދު ސުވާލު އުފައްދައެވެ. އަދި ކޮންމެހެން ނަގަން ނުޖެހޭ ޙާލަތުގައިވެސް ނަމާދުކުރަންވުމުން އައިނު ނަގައެވެ. 

...

2020-10-26 16:34:36
ޚަބަރު

ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތްފުޅުން އެބައަކަށް ނިޢްމަތެއް މިންވަރުކުރައްވަވައިފިނަމަ ދުއްވައިގަންނަންވީ އެކަކު އަނެކަކަށް ބައްދައި އޮޅުލާކަށް ނޫނެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކުރަންއޮތީ ޝުކުރުގެ ސަޖިދަކުރުމެވެ. މިސާ...

Advertisement