އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމު، ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގެ އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައި މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވައިފިއެވެ.

2019-09-22 18:31:43
ޚަބަރު

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން އެހީތެރިވާނެ ފަންޑެއް ހުޅުވީ ފަންޑަށް ބަރޯސާވެގެން ކަންކަން ކުރަން ނޫން ކަމަށް ޕްލޭނުންގ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަސ...

Advertisement