އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

އޯ.އައި.ސީ ގައި ހިމެނޭ ކުދި ޤައުމުތަކަށް ލުއި ގޮތެއްގައި މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. 

އެމަނިކުފާނު މިކަމަށް ގ...

2020-11-28 19:02:07
ޚަބަރު

ޙަދީޘްފުޅުގައިވަނީ "މުސްލިމަކަށް ލައްނަތްލުމަކީ އޭނާ މަރައިލުން" ކަމަށެވެ. ވިސްނައިލާށެވެ! ތިބާ އޭނާ މަރައެއް ނުލައެވެ. ނަމަވެސް ޙަދީޘްފުޅުގައި މިއޮތީ އޭނާ މަރައިލީ ކަމަށެވެ. ވީމާ މި ޙަދީޘް ބަސްފުޅ...

Advertisement