އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ބާޒާރުގައި ފިޔާ ބަސްތާއެއް 500 ރުފިޔާއަށް އަރައިގެންދިއައިރުވެސް އުފަންވެލި ފިހާރައިން އެސްޓީއޯއަށާއި އެނޫންވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހޯލްސޭލްކޮށް ފިޔާ ވިއްކާފައިވަނީ ކިލޯއެއ...

2020-04-09 16:18:08
ޚަބަރު

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް އެޕްރިލް މަހުން ޖޫން މަހާއި ހަމައަށް ޑެންގޫ ފެތުރިގަންނަކަން ފާހަގަކޮށް ބަލި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި މަދިރިން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް މަސައްކަތްކުރ...

Advertisement