އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ފުލުހުން ހާމަކުރި ރިޕޯޓުގައިވާގޮތުން އެއީ އެމްޑީޕީގެ އެއިރުގެ ބޮޑުންގެ ބައަކު ޚަރަ...

2019-11-17 23:45:51
ޚަބަރު

ތިލަފުށީގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލްގެ ބާވަތްތައް ރައްކާކުރާ ގުދަންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ގުދަންތައް...

Advertisement