އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކައިވެންޏަށްފަހު ހިތާމަކުރަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު އެއްސަބަބަކީ ކައިވެނިކުރުމުގެ ކުރިން ދެމަފިރިންގެ ގޮތުގަ އުޅެވޭކަމެވެ!: މުފްތީ މެންކް

ކައިވެންޏަށްފަހު ހިތާމަކުރަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު އެއްސަބަބަކީ ކައިވެނިކުރުމުގެ ކުރިން ދެމަފިރިންގެ ގޮތުގަ އުޅެވޭކަމެވެ!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 36 ސިކުންތު

ކައިވެނިކުރުމަށްފަހު ހިތްދަތިކަން އިޙްޞާޞްކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު ގިނަވަމުން މިދަނީ އެކަން އެގޮތަށް މެދުވެރިވުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ސަބަބެއް އޮތުމުންނެވެ. އެ ސަބަބަކީ ކައިވެނިކުރުމުގެކުރިން ދެމަފިރިންގެ ގޮތުގައި އުޅެވޭކަމެވެ. ކައިވެނިނުކޮށް ކައިވެނިކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރެވޭތީއެވެ. 

މިފަދަ ގޮތްގޮތަށް އުޅޭ އެންމެންނަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ކޯފާވެވޮޑިގަތުން ވަގުތުން ނުލިބިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ގިނަބައަކަށް ލިބުމަކީ ވަރަށް ގާތް ކަމެކެވެ. ދަނީވެސް ލިބެމުންނެވެ. ކައިވެނީގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން ތަފާތު މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެއެވެ. ހިތްދަތިކަން އިޙްޞާޞްކުރަންޖެހެއެވެ. ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ލޯބި އޮތްނަމަވެސް ހިތާމަކުރަންޖެހޭ އެހެން ސަބަބުތައް ކުރިމަތިވެއެވެ. ވަޒީފާ ނުލިބުމާއި ވަޒީފާ ގެއްލުމާއި އާމްދަނީ ލިބުން ދަތިވުމާއި ބަލިވެ އުޅެންޖެހުން ފަދަ ކަންކަން ވެސް މެދުވެރިވެއެވެ. 

ގިނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ކަންކަން މެދުވެރިވަނީ ވަކިމީހަކު ދެކެ ލޯބިވެވި އެމީހާގެ ރުހުން ހޯދަން އެމީހާ ޝައުޤުވެރިވާ ކަންކަން ކުރަން މަގުފަހިކޮށްދެވޭތީއެވެ. އޭނާގެ އެދުމަކަށް ނޫނެކެވެ ބުނެފިނަމަ އޭނާ ރުޅިއަތުވެދާނެކަމުގެ ބިރަށް ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވުން އެއްވެސްކަމަކަށް ނުހަދައި ދޫކޮށްލެވޭތީއެވެ. 

ބިރުވެތިވާންވީ އޭނާ ނުރުހި ރުޅި އަތުވެދާނެކަމަށްނޫނެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ގެއްލިދާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ނުރުހިގެން ތިބާ އާއި ވަކިވާނީ ނޫންހެއްޔެވެ؟ ދުނިޔޭގައި 3 ބިލިއަނަށްވުރެ އަންހެނުންނާއި 3 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފިރިހެނުން އެބަތިއްބެވެ. ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވެ މީހަކާއި ގުޅުން ކަނޑާލަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި އެކަންކުރުމުން މާފުރިހަމަ މީހަކު ތިބާގެ ބައިވެރިއަކަށް ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވަވާނެކަމާއިމެދު ޝައްކުވެސް ގޮށްގެން ނުވާނެއެވެ! 

ވީމާ މައްސަލައަކަށް މިވަނީ ކައިވެނިނުކޮށް ލޯމަރައިލެވޭކަމެވެ! ލޯމަރައިލަންވީ ކައިވެނިކުރެވުމުންނެވެ. (މާނައަކީ ކައިވެނި ނުކުރެވި ހުންނައިރު ވަކި މީހަކަށް މީހާ ހުސްނުވެ ލިބިދާނެ އިތުރު ހުށަހެޅުން މާފުރިހަމަވެދާނެކަމަށް ވިސްނަންވާނެއެވެ! ނަމަވެސް ކައިވެނިކުރުމަށްފަހު އިތުރު ވިސްނުން ނުގެންގުޅެ ދެމަފިރިން އެކަކު އަނެކަކަށް ޚާއްޞަވާންވާނެއެވެ!)

މުފްތީ މެންކުގެ ދަރު

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


19%
ވ.ރަނގަޅު
13%
ރަނގަޅު
30%
އޯކޭ
36%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް