އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހެޔޮއެދޭކަމަށް ދައްކައިގެން ތިބާގެ ދިރިއުޅުމަށް ވިހަލާ ބައަކު އަބަދުވެސް ތިބޭނެ!: މުފްތީ މެންކް

ހެޔޮއެދޭކަމަށް ދައްކައިގެން ތިބާގެ ދިރިއުޅުމަށް ވިހަލާ ބައަކު އަބަދުވެސް ތިބޭނެ!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 10 ސިކުންތު

ތިބާގެ ދިރުއުޅުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާގޮތުން ، ވަރަށް ގާތުން ވަގުތުނަ ވަގުތަށް ބަލަހއްޓާ ބައަކު އުޅޭނެއެވެ. އެއީ ކޮންމެހެން ތިބާ އާއި ރުހިގެން ނުވަތަ ތިބާ ދެކެ ލޯބިވާތީއެއް ނޫނެވެ. ތިބާގެ ދިރިއުޅުން ކުރިއަރަމުންދާތީ އެކަމަށް ނުރުހެވިގެންނެވެ. 

އެފަދަ މީހުންނަކީ ބޮޑެތި ޢަދާވާތްތެރިންނެވެ. އެފަދަ މީހުންނަކީ ތިބާގެ ދިރިއުޅުމަށް ވިހަލާ މީހުންނެވެ. އެމީހުންގެ ހަސަދައިންނެވެ.  

ޙައްލަކީ ތިމާގެ ހިތް ޠޯހިރުކޮށް ﷲ ތަޢާލާ މިންވަރު ކުރެއްވެވި ކަމެއް ނޫނީ ތިމާއަށް ކުރިމަތިނުވާނެކަން ޔަޤީންކޮށްގެން ހުރުމެވެ. އެމީހުންގެ ހިތްތަކުގައިވާ ކަންކަންވެސް ﷲ ތަޢާލާ ދެކެދެނވޮޑިގެންވެއެވެ. އަދި ތިބާގެ ހިތާއި ތިބާގެ ޢަމަލުތައްވެސްމެއެވެ.  

ވީމާ އަބަދުވެސް ތިމާގެ ހިތް ޠޯހިރުކޮށް ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރުންމަތީގައި ސާބިތުވާށެވެ! ތިބާއަށް ދެރައެއް ދެވޭނެ ހަމައެކަކުވެސް ނުހުންނާނެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ  

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
17%
ރަނގަޅު
23%
އޯކޭ
38%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް