އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކައިވެނިކުރާތަނުން ދަރިން ހޯދުން މިހާރަކު ރަނގަޅެއް ނޫން!: މުފްތީ މެންކް

ކައިވެނިކުރާތަނުން ދަރިން ހޯދުން މިހާރަކު ރަނގަޅެއް ނޫން!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 55 ސިކުންތު

ކައިވެނިކުރުމަށްފަހު ގިނަ ބައަކު އަވަހަށް ދަރިން ލިބުމަށް އެދޭނެއެވެ. އަވަހަށް ދަރިް ހޯދަންވެސް ބޭނުންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިޒަމާނުގައި ކަންކަން މިހުރި ގޮތުން ދަރިއަކު ހޯދުމަށް އެހައި އަވަސްވެގަތުން ރަގަޅެއް ނޫނެވެ. ބުއްދިވެރީ ދެއަހަރެއްހައި ދުވަހު މަޑުކޮށްލުމެވެ. ކެތްތެރިވުމެވެ. 

އެއީ އެއްވެސް މީހަކާއި އެކުގައި ދިރިއުޅުމުން، ވިޔަފާރިކުރުން، އެކުގައި ދަތުރުކުރުން ފަދަ ކަމަކުން ނޫނީ އޭނާގެ ޙަޤީޤަތް ނުއެނގޭނެތީއެވެ. ބައިވެރިޔާއަކީ ތިމާ އާއިއެކުގައި ދިރިއުޅެވިދާނެ މީހަކުކަން ޔަޤިންކުރަން މަސައްކަތްކޮށްލުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

ކިތަންމެ ގިނަ ދުވަހަކު އެކުގައި ދިރިއުޅުމަށްފަހުގައިވެސް، ބައިވަރު ދަރިން ލިބޭފަހުން ވެސް މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ. ދެމަފިރިން ވަކިވާންވެސް ޖެހިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ކިތަންމެ ގިނަ ދުވަހަކު އެކުގައި ދިރިއުޅުނުނަމަވެސް އަނެކާގެ ގޮތް ނުއެނގޭނެކަމަށް ބުނާބުނުމަށް ތާއީދުނުކުރަނީއެއް ނޫނެވެ. 

ތަފާތަކީ ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަލައިގެން ދަތުރުކުރުމާއި ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު ނާޅައި ދަތުރުކުރުމުގެ ތަފާތެވެ. ވަރިކުރުން އިތުރުވަމުންމިދާ މިންވަރުން އަޅަންޖެހޭ ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރަންޖެހޭ ކަމެވެ. 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


11%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
18%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް