އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޙާލަތު ބަދަލުކުރަން ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވި ލިބޭ މާޔޫސްކަމުންވެސް އަރައިގަނެވޭނެ ފަރުވާ

ޙާލަތު ބަދަލުކުރަން ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވި ލިބޭ މާޔޫސްކަމުންވެސް އަރައިގަނެވޭނެ ފަރުވާ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

ތިބާގެ ވަށައިގެން ހިނގާ ހުރިހާ ކަންކަން ހިނގަނީވެސް ތިބާ ބޭނުން ނުވާގޮތަށް ކަމުގައިވެސްވެދާނެއެވެ. ތިބާގެ ދިރިއުޅުން އެކުގައި ހަލާކުވެގެންދަނީ ކަމަށްވެސް ހީވެދާނެއެވެ. ޙާލަތު ބަދަލުކުރަން ތިމާއަށް ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތްކަމަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

މިފަދަ ޙާލަތު މެދުވެރިވެއެވެ. އެހެނަސް މިފަދަ ހާލަތެއް އެއްވެސް މުސްލިމަކަށް މެދުވެރިވެގެންނުވާނެއެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ތިބާ އާއިއެކު ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަން ޤަބޫލުކުރާ މީހަކު އެއްވެސް ކަމެއްގައި ގޮތް ހުސްވެ ހަތަރު އުދަރެސް ފެނުޖެހިގެން އުޅޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 

ދެވަނަ ކަމަކަށް ޙަޔާތުގައިި މެދުވެރިވާ ކޮންމެ ކަމެއް މެދުވެރިވާނީ ތިމާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރުމެއްވެސް ނެތެވެ. ހިތް އެދޭ ގޮތަށް މެދުވެރިވާ ކަންކަމަށްވުރެ ގިނައިން މެދުވެރިވާނީ ހިތް ނުއެދޭގޮތަށް ކަމުގައި އަބަދުވެސް ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ. 

މިފަދަ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ޙައްލުކުރަން އޮތް މަގު ވަރަށް ފަސޭހައެވެ. އެއީ ތިމާއަށް ނުއުފުލޭނެވަރުގެ ތަކްލީފެއް ތިމާއަށް ނުޖައްސަވާނެކަމާއި ކޮންމެ ތަކްލީފަކީވެސް ﷲ ތަޢާލާ ކުރިމަތިކުރައްވަވާ އިމްތިޙާނެއްކަމާއި ފާސްވާންޖެހޭނެކަން ޤަބޫލުކުރުމެވެ. 

ހަކައެކަނި ތަކްލީފެއް ނޫނެވެ. ދެއްވަވާ ކޮންމެ ނިޢްމަތަކީވެސް ހަމަ ކުރިމަތިކުރައްވަވާ އިމްތިޙާނެކެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އަބަދުވެސް ގުނެނީ ކުރިމަތިވާ ތަކްލީފެވެ. ދެއްވަވާ ނިޢްމަތްތަކާއިމެދު އޮންނަނީ ވިސްނައިވެސް ނުލެވިފައެވެ. 

ވަރަށް ކުރު ގޮތަކަށް ބަޔާން މިކުރި ކަންކަމަށް ވިސްނައިލި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ކަންބޮޑުވުންތަކުން ސަލާމަތްވެ ހުރެވޭނެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ ނަމަވެސް އެގޮތުގައި ވިސްނުން ސާބިތުކުރެވޭނީ ތިމާއަށް އެވަރަށް ތަޤްވާވެރިވެވިގެންނެވެ. ހިތްވަރުކުރަންވީ ތަޤްވާވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށެވެ. 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
6%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
43%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް