އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުން ކުކުޅުގެ ބާވަތްތަކާ އަންނާރު، ކައްޓަލަ ވަރަށްބޮޑުތަނުން އަގުހެޔޮކޮށްފި

އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުން ކުކުޅުގެ ބާވަތްތަކާ އަންނާރު، ކައްޓަލަ ވަރަށްބޮޑުތަނުން އަގުހެޔޮކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 54 ސިކުންތު

ކާބޯތަކެތީގެ ތަފާތު ގިނަ ބާވަތްތައް ހެޔޮ އަގުގައި ހޯލްސޭލްކޮށް އަދި ރީޓޭލްކުރަމުން ގެންދާ އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުން ކުކުޅުގެ ބާވަތްތަކާއި އަންނާރު އަދި ކައްޓަލަ ވަރަށްބޮޑުތަނުން އަގުހެޔޮކޮށްފި އެވެ. 

ބާޒާރުގައި ކުކުޅު ކިލޯއެއް 40 ރުފިޔާއަށް އަގުހުރިއިރު ޑްރަމްސްޓިކް (ކުކުޅުފައި) ކިލޯއެއް ވިއްކަނީ އެންމެ 34 ރުފިޔާއަށެވެ. (2.5 ކިލޯގެ ޕެކެޓެއް 85 ރުފިޔާ). އެހެންކަމުން ޑްރަމްސްޓިކް ގެ އަގު އެވަނީ ކުކުޅަށްވުރެވެސް ހެޔޮކޮށްފައެވެ. 

ޗިކަން ވިންގްސް ކިލޯއެއް 37.10 އަށް ވިއްކާއިރު ބޯންލަސް ޗިކަން ކިލޯއެއް ވިއްކަނީ 63.60 އަށެވެ. 

މިޞުރުގެ އަންނާރުކިލޯއެއް 40 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާއިރު މިޞުރުގެ ކައްޓަލަ ކިލޯއެއް ވިއްކަނީ 30 ރުފިޔާއަށެވެ. 

ހޯލްސޭލްކޮށް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞައަގުތަކެއްގައި ގެންދަނީ ވިއްކަމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


44%
ވ.ރަނގަޅު
33%
ރަނގަޅު
11%
އޯކޭ
11%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް