އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދެމަފިރިން އެކަނި ނަމާދުކުރާނަމަ އަނބިމީހާ ހުއްޓި ހުންނާނީ ކޮންތާކު؟

ދެމަފިރިން އެކަނި ނަމާދުކުރާނަމަ އަނބިމީހާ ހުއްޓި ހުންނާނީ ކޮންތާކު؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 3 ސިކުންތު

ނަމާދުކުރާއިރު އަންހެނުން އަބަދުވެސް މަޑުކުރާނީ ފިރިހެނުންގެ ފަހަތުގައެވެ. އެއީ އިމާމުވެ ނަމާދުކުރަނީ އޭނާގެ މަޙްރަމެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ނުވަތަ އެނޫން މީހެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސްއެވެ. ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތްކަމަކީ ހަމައެކަނި އެންމެ އަންހެނެއް ހުރިނަމަ އޭނާގެ މަޙްރަމެއްކަމުގައި ހިމެނޭ މީހަކާ އެކު މެނުވީ ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ.

އޭގެން އިސްތަޘްނާކުރެވޭ ޙާލަތަކީ އެކަހެރިވުމެއް ނުހިމެނޭ ޙާލަތްތަކެވެ. މިޘާލަކަށް މިސްކިތެއްގެ އިމާމަކު މިސްކިތައް އައިއިރު އެންމެ އަންހެނަކު މިސްކިތުގައި ހުރުމެވެ. އެއީ ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު ދިހައެއްގައި ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި ދަމުނަމާދުކުރާއިރު މެދުވެރިވާ ޙާލަތެކެވެ. އިމާމުމީހާ އަންނަ އިރު އެންމެ އަންހެނަކު ފިޔަވާ އެހެން ބަޔަކު މިސްކިތުގައި ނެތުމުން ނަމާދުފަށަނީއެވެ. އެއަށް ފަހު މީސްތަކުން އަތުވެދާނެއެވެ.

މުހިންމުކަމަކީ ފިރިހެނުންނާއެކު ނަމާދުކުރާއިރު އަންހެނުން ހުއްޓި ތިބެންޖެހެނީ ފިރިހެނުންގެ ފަހަތުގައެވެ. އެއީ މަޙްރަމުންނާއެކު ނަމާދުކުރިނަމަވެސް ނުވަތަ އެނޫންމީހުންނާއެކު ނަމާދުކުރިނަމަވެސް އެވެ.

މިއަށް ބިނާކޮށް، ފިރިހެނަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާއާއެކު ނަމާދުކުރާނަމަ ފަހެ އެއަންހެނާ ހުއްޓޭނީ އޭނާގެ ފަހަތުގައިކަން ކަށަވަރެވެ.

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން رحمه الله

مجموع الفتوى لإبن عثيمين / مجلد: ١٥/ ص: ٢٠٧- ٢٠٨ / طبعة: دار الثريا للنشر

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
17%
ރަނގަޅު
22%
އޯކޭ
31%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް