އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސޫރަތުލްފާތިހާ ކިޔާއިރު ޢާންމުކޮށް ކިޔޭ ބޮޑު ދިހަ ކުށެއް- ނަމާދު ޞައްޙަކުރަން މިކަންކަމަށް ފަރުވާތެރިވޭ!

ސޫރަތުލްފާތިހާ ކިޔާއިރު ޢާންމުކޮށް ކިޔޭ ބޮޑު ދިހަ ކުށެއް- ނަމާދު ޞައްޙަކުރަން މިކަންކަމަށް ފަރުވާތެރިވޭ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 28 ސިކުންތު

ނަމާދު ޞައްޙަވުން ވަނީ އަލްޙަމްދު ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރެވިގެންނެވެ. ލިޔުމުގައިވާ ވީޑިއޯގައި ޝައިޚް ވިދާޅުވެދެއްވާފައި އެވަނީ ސޫރަތް ކިޔެވޭއިރު ޢާންމުކޮށް ބައެއް މީހުންނަށް ކިޔޭ 10 ބޮޑު ކުށަކާއި ރަނގަޅުކުރާނެ ގޮތެވެ. ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު އަޑުއަހާލައި ތިމާއަށް އެފަދަ ކުށެއް ކިޔޭނަމަ އަވަހަށް އިޞްލާޙް ކޮށްލައި ނަމާދު ފުރިހަމަކޮށްލާށެވެ! 

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ:

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


35%
ވ.ރަނގަޅު
13%
ރަނގަޅު
24%
އޯކޭ
26%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް