އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ﷲ އާއި ކުއްތަންވުމަށް ހުރި ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅުއްވަވައި ލައްވަވައިދެއްވަވާނެ މަގު މިއޮތީ!: މުފްތީ މެންކް

ﷲ އާއި ކުއްތަންވުމަށް ހުރި ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅުއްވަވައި ލައްވަވައިދެއްވަވާނެ މަގު މިއޮތީ!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 44 ސިކުންތު

މީހަކު ﷲ ތަޢާލާ އާއި ކުއްތަންވުމަށް އެއްފިޔަވަޅު ކުރިއަށް އަޅައިފިނަަމަ އެމީހަކާއި ކުއްތަންވެވޮޑިގަތުމަށް ﷲ ތަޢާލާ 10 ފިޔަވަޅުފުޅު ކުރިއަށް އަޅުއްވަވާނެތެވެ.

މީހަކު ﷲ ތަޢާލާ އަށް ފުރިހަމައަށް ވަކީލުކޮށްފިނަމަ އަދި ވާގިއެދެނީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ކަމަށްވެފައި ﷲ ތަޢާލާ އަށް ފުރިހަމައަށް އިތުބާރުކޮށްފިނަމަ އެމީހަކު ނިކަމެތި ނުކުރައްވަވާނެވެ. އަދި އެމީހަކަށް ﷲ ތަޢާލާ އާއި ކުއްތަންވުމަށް ހުރި ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅުއްވަވައިލައްވަވައިދެއްވަވާނެތެވެ! 

ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު ކުރިއަށް އަޅަންޖެހޭނީ އެމީހެކެވެ! ﷲ ތަޢާލާގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް އެމީހަކު ފުރިހަމައަށް ޢިޖާބަދޭން ޖެހޭނެއެވެ! ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ﷲ ތަޢާލާއަށް އިޚްލާޞްތެރިވާންޖެހޭނެއެވެ! 

ބޭނުން ގޮތެއް އަވަހަށް އިޚްތިޔާރުކުރާށެވެ! ހަމައެކަނި "ޗޮއިސް"އަކީ ﷲ ތަޢާލާ ކަމުގައިހަދާށެވެ!

- މުފްތީ މެންކް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


40%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
10%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް