އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޑރ. އިޔާޟްގެ ޗެލެންޖް: "ކޮރޯނާ ފެތުރުން އިތުރުވަނީ ގައިދުރުކޮށް ސަފުނަހަދައިގެން ކަމުގެ އެއްވެސް ޕްރޫފެއް ދައްކަވަބައްލަވަ!"

ޑރ. އިޔާޟްގެ ޗެލެންޖް: "ކޮރޯނާ ފެތުރުން އިތުރުވަނީ ގައިދުރުކޮށް ސަފުނަހަދައިގެން ކަމުގެ އެއްވެސް ޕްރޫފެއް ދައްކަވަބައްލަވަ!"


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 2 ސިކުންތު

"ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާ ފެތުރުން އިތުރުވަނީ މިސްކިތުގަ ގައިދުރުކޮށް ސަފުނަހަދައިގެން ކަމުގެ އެއްވެސް ޕްރޫފެއް ދައްކަވަބައްލަވަ!" – ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް 

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް މިސްކިތެއްގައި ރަސޫލް (ޞޢވ) ގެ ސުންނަތާއި އެއްގޮތަށް ކައިރިކައިރީގައި ތިބެގެން ނުވަތަ ކައިރިކައިރީގައި ސަފުހަދައިގެން ކޮރޯނާ ވައިރަސް އެރި އެއްވެސް މީހަކު ހުރި ނަމަ އެކަން ހާމަކުރުމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

"އަޅުގަނޑު މިކުރަނީ ހަމަ ޗެލެންޖެއް! އެއްވެސް މިސްކިތަކަށް އަރައި ސަފގައި ގާތުގައި ހުރުމުން ކޮރޯނާ ވައިރަސް އެރި މީހަކު ނިކަން ދައްކަބަލަ! މާތް ﷲ ވާގިފުޅާއިއެކު އަދި ރާއްޖޭގެ ކަންކަން މިއޮތީ އެޙާލަތެއްގައެއް ނޫން! ﷲ ތަޢާލާގެ ރަޙްމަތްފުޅު މާބޮޑު!" 

"ނަމާދުގައި ކިރިޔާވެސް ކޮޅަށް ހުރެވޭމީހާ ހުރެވޭ މިންވަރަކަށް ކޮޅަށް ހުންނަން ޖެހޭ! ގޮނޑީގައި އިށީނދެވޭނީ އެނޫންގޮތެއް ނެތުނީމަ! ސަފު ހަދަން ޖެހެނީވެސް ކައިރިކައިރީގަ! ދުރުގަ ސަފު ހަދޭނީ އެނޫން ގޮތެއް ނެތިގެން! ރާއްޖޭގެ ޙާލަތުގައި އަދި އެ ހިސާބަކަށް ކަންތަކެއް ނުދޭ!" ޑޜ. އިޔާޟް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

އިޔާޟްގެ ބަސްފުޅަށް ހެކި!:

"މިމިސްކިތަކީ މިހާރުވެސް ހަމަ ގިނަ ބައަކު ނަމާދުކުރާ މިސްކިތެއް! ސަފުހަދަނީވެސް ސުންނަތާއެއްގޮތަށް! ކައިރިކައިރީގަ! މާތް ﷲ ވާގިފުޅާއިއެކު މި މިސްކިތުގެ އެއްވެސް އަހުލުވެރިއެއް އަދި މިހައިތަނަށް ޕޮޒިޓިވެއް ނުވޭ! މިއީ އެންމެން ވަރަށް ގުޅި، ރަޙްމަތްތެރިކަމުގަ އުޅޭ މިސްކިތެއް! އެވަރުކަމެއް ވީނަމަ އެނގޭނެ! އަދި އެމީހަކަށް މިސްކތަށްވެސް ނާދެވޭނެ ނޫންތޯ؟" 

ޑޜ. އިޔާޟްގެ މިވާހަކަފުޅަށް ބާރުލިބިގެންދާ އެއް ސަބަބަކީ ހަމަ ކުރިއާއި އެއްގޮތަށް ފައާއި ފައި ޖައްސައިގެން ތިބި މިހާލަތުގައިވެސް ނަމާދުކުރަމުން އަންނަ މިސްކިތަކަށް ޢާންމުކޮށް ނަމާދަށް އަރާ ހަމައެކަކުވެސް އަދި މިހައިތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައ ނުވާކަމެވެ. އެ މިސްކިތަކީ ކުޑަމިސްކިތެއްވެސް ނޫނެވެ. އެންމެ ބޮޑު އެއް މިސްކިތެވެ! 

ދެމީހުން ބައްދައިގެންތިބެ ސައިކަލް ދުއްވުމުން ނާރާ ވައިރަސްއެއް ނަމާދުގައި ހިނދުކޮޅަކަށް ފައިތިލައިގެ ކުވާ އިނގިލި، ނުވަތަ އަތުގެ އުޅަނބޮށިކޮޅު ބީހިލުމުން އަރާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމަކީ ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން ވެސް ކުރެވެން އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. ހަމައެއާއިއެކު މިސްކިތްތައް އެއީ ބިރުވެރިތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކައި ސަފުހަދާ ގޮތަށް ދާޑުކިޔާމީހުން، ބައްދައިގެން ސައިކަލް ދުއްވުމާއި މަޖިލީހުގައި މަރާބަގުޑިކުޅުން ފަދަ ކަންކަމުގައި އެއްވެސް ބަހެއް ނުބުނުމަކީވެސް ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
42%
ރަނގަޅު
14%
އޯކޭ
14%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް