އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މިއީ ކުދި ބޮޑު ހުރިހާ ފިރިހެނުން މަތިން ތިރިއަށް އެންމެން މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތަށް ގޮސް ދުޢާކޮށް އާދޭސް ދަންނަވަންވީ ވަގުތު!: ޑރ. އިޔާޟް

މިއީ ކުދި ބޮޑު ހުރިހާ ފިރިހެނުން މަތިން ތިރިއަށް އެންމެން މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތަށް ގޮސް ދުޢާކޮށް އާދޭސް ދަންނަވަންވީ ވަގުތު!: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 33 ސިކުންތު

މިއީ މަތިން ތިރިއަށް އެންމެން ހިމެނޭ ގޮތަށް ކުދި ބޮޑު ހުރިހާ ފިރިހެނުން މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތަށް ގޮސް ނަމާދުކޮށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިންނާއި ރާއްޖޭގެ އިޤްޠިޞޯދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްކޮށް ދެއްވެވުން އެދި ދުޢާކޮށް ﷲ ތަޢާލާއަށް އާދޭސް ދަންނަވަންވީ ވަގުތެވެ. 

މިއީ ވަކި ބައަކަށް ކުރަން އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމާދަށް ނުދެވޭނެ ޞިއްޙީ ޢުޒުރެއް ނެތި ތިބި ހުރިހާ އެންމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. "މަގުމަތީގައި އުޅެން ބިރެއް ނުގަނޭ. ބާޒާރުތަކަށްގޮސް އުޅެން ބިރެއް ނުގަނޭ. އޮފީހަށް، ފިހާރަތަކަށް، ސައިހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ގޮސް އުޅެން ބިރެއް ނުގަނޭ. އެތަންތަނުގަ ކިތަންމެ ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރަންވެސް ބިރެއް ނުގަނޭ! އެފަދަ މީހުން މިސްކިތަށް ޖަމާއަތަށްދާން ބިރުގަންނަން ޖެހެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް. އެފަދަ މީހުން މިސްކިތަށް ގޮސް ޖަމާއަތުގަ ބައިވެރިވާންވީ! ފަލާޙް ލިބިގަންނަން އަުމަށް ގޮވާލާ ގޮވާލުމަށް ޢިޖާބަދޭންވީ! އެއިރުން ހުރިހާ ކަންކަންވެސް ރަނގަޅު ގޮތުގަ ހިންމަވައި ދެއްވަވާނީ!" 

ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމަކީ ނަމާދު ވާޖިބުވާ ހުރިހާ ފިރިހެނުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ކުރާ މަސައްކަތަކުން އަދާކުރާ ވަޒިފާޢަކުން އަދި ލިބިފައިވާ މަތީ މަޤާމަކުންވެސް މިކަމުގައި އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތެވެ. 

ﷲ ތަޢާލާ އެންމެ މާތް ކުރެއްވެވި އިންސާނަކީ ރަސޫލާ (ޞޢވ) އެވެ. އެއަށްފަހު 4 ޚަލީފާއިންނެވެ. އެބޭކަލުން ނަމާދުކުރެއްވީ މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތުގައެވެ. ޞަޙާބީންވެސްމެއެވެ. ވީމާ މިކަމުން އެނގިގެންދަނީ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމުން އިސްތިސްނާވާނެ މީހަކު ނުހުންނާނެ ކަމެވެ. 

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއިންވެސް އަދި އެހެން މުޞީބާތްތަކުންވެސް ސަލާމަތްކޮށްދެއްވެވުން އެދި ކުރަން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭންވީ ފަރުޟުތަކަށް ރައްކައުތެރިވުމާއި ދުޢާކުރުން ގިނަކުރުމެވެ! އެންމެ ޚާއްޞަކޮށް ފަރުޟު ނަމާދުތަކަށް ރައްކައުތެރިވުމެވެ. 

- ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


43%
ވ.ރަނގަޅު
18%
ރަނގަޅު
12%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް