އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މާލީ ފައިދާ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގަ އަންހެންކުދިންނަށް އިސްލާމް ދީން ދީފައިވާ ޙިމާޔަތުން އެކުދިން ބޭރުނުކުރޭ!: ޑރ. އިޔާޟް

މާލީ ފައިދާ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގަ އަންހެންކުދިންނަށް އިސްލާމް ދީން ދީފައިވާ ޙިމާޔަތުން އެކުދިން ބޭރުނުކުރޭ!: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 41 ސިކުންތު

ވިޔަފާރިން މާލީ މަންފާ ހޯދުންފަދަ ބޭނުންތަކަށް އަންހެންކުދިންނަށް އިސްލާމް ދީން ދީފައިވާ ޙިމާޔަތުން އެކުދިން ބޭރުނުކުރަން ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ. 

"އަންހެންދަރިންނަކީ ވިޔަފާރި އިޝްތިހާރުކުރަން ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރަކަށް ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ! ޓީވީން މޮހޮރެއް އިޝްތިހާރުކުރަން ޖެހުނަސް އަންހެން ކުއްޖަކު ލައްވައި އެކުއްޖާގެ ޢިއްފަތާއި ޢަބްރު ގެއްލޭ ފަދަ އިޝްތިހާރުތައް ކުޅުވާހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ. މިއީ އެކުދިންނަށް އިސްލާމް ދީން ދީފައިވާ ޙިމާޔަތެވެ!"

ޑރ. އިޔާޟްގެ މިބަސްފުޅާއި ގުޅިގެން އެކަމަށް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައަކު ފާޑުކިޔަމުން ގެންދިއަ ނަމަވެސް މިއީ ކަމުގެ ޙަޤީޤަތެވެ! ފޮތެއް އިޝްތިހާރުކޮށް ކުތުބުޚާނާގެ ހަރުގަނޑުގައި ބެހެއްޓީމާ އެންމެންވެސް ކިޔާނެއެވެ! ޙައްލަކީ އެންމެން ކިޔަން ދޭން ބޭނުންނުވާ ފޮތް އެގޮތަށް ހަރުތަކުގަ ނުބެހެއްޓުމެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


10%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
40%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް