އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަމިއްލަ ގޭގަ ކުރަން ހުންނަ ކަންކަން ނުކޮށް އެހެން މީހުންނަށް ކަންކަން ކޮށްދިނުމަކީ ޢާއިލާ ރޫޅެން މެދުވެރިވާ ސަބަބެއް!

އަމިއްލަ ގޭގަ ކުރަން ހުންނަ ކަންކަން ނުކޮށް އެހެން މީހުންނަށް ކަންކަން ކޮށްދިނުމަކީ ޢާއިލާ ރޫޅެން މެދުވެރިވާ ސަބަބެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

މިއަދުގެ ޙާލަތަށް ބަލައިފިނަމަ ކައިވެނީގެ ޙަޔާތުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ކައިވެނި ރޫޅޭ ޢަދަދުވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މައިންބަފައިން ދުނިޔޭގައި ތިބެމެ މަރުވުމުން ނިކަމެތިވާ ދަރިންގެ އަދަދު ވެސް މިދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. 

މިޙާލަތުގައި ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނައިލަން ޖެހޭ މައްސަލައެއް މިރޭ ފާހަގަކޮށްލާނަމެވެ. އެގޮތުން ބަލާއިރު ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށްވެސް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ޒިންމާއަކީ އެމީހާގެ ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމެވެ. ޢާއިލާއަށްޓަކައި ކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަންކަން ކޮށްދިނުމެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް މީހުން އެކަން ދެކެނީ ދެވަނައަށް ނުވަތަ 3 ވަނައަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

މިހެން ބުނަން މިޖެހެނީ އެމީހާގެ ގޭގައި ކުރަންޖެހިފައި ހުންނަ ކަންކަން ނުކޮށް ގޮސް އެހެން މީހުންނަށް ކަންކަން ކޮށްދޭތީއެވެ. ނިކަން ވިސްނައިލަބަލާށެވެ! ގޭގައި ކަމެއް ނުވެ ހުރުމުން އަނބިދަރިންނަށް ދަތިވާއިރު އެކަންކޮށް ނުދީ ގޮސް އެހެން މީހުންނަށް ކަންކަން ކޮށްދޭއިރު އެކަން އަނބިމީހާއަށް އެބަ އެނގެއެވެ. އެހާލަތުގައި ނިކަން ބުނެބަލާށެވެ! ތިބާއަކީ އަނބިމީހާ ނަމަ ހަމަ ރުހިގެން އަނގައިންވެސް ނުބުނެ ހުންނާނީ ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ 

އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވޭނެ އެއްވެސް އިންސާނަކު ހުރެދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ރުޅި އައިސް ޒުވާބު ނުކުރިނަމަވެސް ހަމަ އެކަކުވެސް މިފަދަ ކަންކަމަށް ރުހިގެނެއް ނުހުންނާނެއެވެ. ވީމާ ޢާއިލީ ދިރިއުޅުން މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްކުރަން ބޭނުން ނަމަ މިކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ! 

އަމިއްލަ ގޭގައި ކުރަން ހުންނަ ކަންކަން ކުރަން ހުރަސް އެޅޭގޮތަށް އެކަން އެގިހުރެ ތިބާ ލައްވައި ކަންކަން ކުރުވާނަމަ އެމީހަކީ ތިބާގެ ޙަޤީޤީ އެކުވެރިއެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ މީހުންނަކީ ތިބާގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމަށްވުރެ އެމީހެއްގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ނެރޭ މީހެކެވެ. ވީމާ އެފަދަ މީހުންނާއިއެކުގައި ގާތްގުޅުން ނުބާއްވާށެވެ! 

އެއިގެ ބަދަލުގައި ތިބާގެ ގޭގައި ކަމެއް ނުވެ ހުރިނަމަ އެކަމެއް ކޮށްދޭ ނުވަތަ ތިބާ އެކަންކުރަން ވާގިވެރިވެ، އެހތެރިވެ ހިތްވަރުދޭނަމަ އެމީހަކީ ތިބާއަށް ހެޔޮއެދޭ މީހެކެވެ. އެފަދަ މީހުންނާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރާށެވެ! 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


53%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
15%
އޯކޭ
30%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު