އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުން ފަދައިން ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓު އޯނަރުންނަށްވެސް ރިޒޯޓުތަކުގަ ތިއްބެވޭނެ!: މަބްރޫކް

ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުން ފަދައިން ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓު އޯނަރުންނަށްވެސް ރިޒޯޓުތަކުގަ ތިއްބެވޭނެ!: މަބްރޫކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް އެބޭފުޅުންގެ ރިޒޯޓުތަކުގައި ތިއްބެވޭ އުޞޫލުން ދިވަހި އިންވެސްޓަރުންނަށާއި އެބޭފުޅުންގެ ޢާއިލާތަކަށްވެސް ރިޒޯޓުތަކުގައި ތިއްބެވޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު މުޙައްމަދު މަބްރޫކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

މަބްރޫކް މިރޭ ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް ރިޒޯޓުތަކުގައި ތިއްބަވާއިރު ޢަމަލުކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ޤަވާއިދުތަކެއް އޮންނާނެ ކަމަށާއި އެގޮތަށް ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް ޚިދުމަތް އަރުވަން ޖެހޭނީވެސް އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ މަދު ބައަކު ކަމަށެވެ. 

"މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ރިޒޯޓަށް ވަޑައިގަތީ އެ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން. އަރިހުގަ ވަޑައިގެންނެވި 5 ބޭފުޅުން ވަޑައިގަތީވެސް ހުއްދަނަގައިގެން. ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެކަން ކުރައްވާފަވަނީ!" މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް