އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ވީޑިއޯ: މުސްލިމުން އިންޑިއާއަށް ދާން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ބޭނުމެއް ނުވޭ!: އިންޑިއާ ސަރުކާރު

ވީޑިއޯ: މުސްލިމުން އިންޑިއާއަށް ދާން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ބޭނުމެއް ނުވޭ!: އިންޑިއާ ސަރުކާރު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 21 ސިކުންތު

މި ވީޑިއޯ އިން އެނގިގެންދަނީ މުސްލިމުން އިންޑިއާއަށް ދާން އިންޑިއާއިން ބޭނުން ނުވާ ކަމެވެ. އިންޑިއާގައި އިސްލާމް ދީން ނިކަމެތިކުރުމަކީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އަމާޒުކަމެވެ.

އިންޑިއާގައި މުސްލިމުންގެ އަދަދު އިތުރުވާން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ބޭނުން ނުވާ ކަމާއި އެކަމަށް ހުރަސް އަޅާނެ ކަމެވެ. އަދި އިންޑިއާއިން މުސްލިމުން ނިކަމެތިކޮށްލީ ކުރިންސުރެ ރާވައިގެން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތެއް ތަންފީޒުކުރަން ކަމެވެ. 

ރާއްޖޭގައިވެސް މިތިބީ ހަމަ މުސްލިމުންނެވެ. މުސްލިމުންނަށް މިހައި ޢަދާވާތްތެރި ބައަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުސްލިމުންނަށް ހަމަ ހެޔޮ އެދިގެން އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމާއިމެދު ގިނަ ބައަކު ގެންދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރަމުންނެވެ. 

ކޮންމެއަކަސް މިކަންކަމަކީ ވިސްނަންވީ ވަރަށް މިހާރު ނުވިސްނައިފިނަމަ އިންޑިއާގައި މުސްލިމުންނާއިމެދު ތަންފީޒުކުރި ފަދަ ޢުޤޫބާތްތަކާއި ދިވެހިންނަށްވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ކަމެއްކަން ގިނަ ބައަކު ދަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. 

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ:

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
15%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
35%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް