އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކިތަންމެ ކުޑަ ނަމަވެސް ހެޔޮ ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށް ނުލުމަށް ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ކިތަންމެ ކުޑަ ނަމަވެސް ހެޔޮ ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށް ނުލުމަށް ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 33 ސިކުންތު

ރަސޫލް (ޞޢވ) ގެ ޙަދީޘްފުޅުގައި އޮތީ ކިތަންމެ ކުޑަ ނަމަވެސް ހެޔޮ ކަމެއް ނުކޮށް ނުކޮށް ދޫކޮށް ނުލުމަށެވެ. އެއީ އަޚާގެ ކުރިމަތީގައި ހިނިތުންވެލުން ނަމަވެސް މެއެވެ. ވީމާ ކަމަކީ ކިތަންމެ ކުޑަ ކަމެއް ނަމަވެސް އެއީ ހެޔޮ ޢަމަލެއް ނަމަ ނުކޮށް ދޫކޮށްނުލާށެވެ!"- ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު 

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު މިފަދަ އިލްތިމާސެއް ކުރައްވާފައި މިވަނީ އެކަކު އަނެކެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އިންތިހާއަށް ބޭނުންވެފައިވާ ވަގުތެއްގައެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރަން ނަޞޭޙަތްދީ މަގުފަހިކޮށް ދިނުމަކީވެސް ދަރުމަ އާއި ޘަވާބު ލިބިގެންދާނެ ކަންކަމެވެ. 

ގޭގައި ގިނަ ބައަކު ތިބެންޖެހިފައިވާއިރު ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދާއިރު ހެޔޮ އަމަލުތައް ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ނަމާދު ވަގުތު ޖެހުމުން ނަމާދުކުރަން ހަނދާންކޮށް ދިނުމަކީވެސް ހަމަ އަޅުކަމެކެވެ.

ޓްވީޓްގައިވާ ވީޑިއޯ ބައްލަވައިލައްވާ! 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް








އަބްދުއްލަތީފް