އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހުރިހާ ބޭންތަކުން ވެސް އެހީތެރިވެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ!: ރައީސް ޞާލިޙް

ހުރިހާ ބޭންތަކުން ވެސް އެހީތެރިވެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ!: ރައީސް ޞާލިޙް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 21 ސިކުންތު

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބޭންކްތަކުން ވެސް އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށާއި ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ދެއްކުމާއި ބީއެމްއެލްގެ ލޯނުތައް ދެއްކުން 6 މަހަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ރައީސް ޞާލިޙްގެ ވާހަކަފުޅުން: 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މިހާތަނަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ލޯނުތައް، އަނބުރާ ދެއްކުން 6 މަސްދުވަހަށް ލަސްކޮށްދިނުމަށާއި، ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތަށް 6 މަސްދުވަސް އިތުރުކޮށްދޭން އެބޭންކުން ވަނީ ނިންމާފަ. 

ރިސޯޓުތަކާ، ގެސްޓް ހައުސްތަކާ އަދި އެނޫން ވިޔަފާރިތަކަށް، ބީ.އެމް.އެލްގެ އަމިއްލަ ފައިސާ އިން 308 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރުމަށް އެ ބޭންކުންވަނީ ނިންމާފައި. 

ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހަށް ފަހު، ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކަން ފަށާއިރު، މަހުން މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ، އިތުރު 6 މަސް ދުވަހަށް، 20 އިންސައްތައިން ކުޑަކޮށްދިނުމަށް ވެސް ބޭންކުން ވަނީ ނިންމާފައި.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް