އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ސަލާމަތްވުމަށް އެއްބައިވަންތަކަން އިސްކޮށް އެންގުންތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ޤާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ސަލާމަތްވުމަށް އެއްބައިވަންތަކަން އިސްކޮށް އެންގުންތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ޤާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 57 ސިކުންތު

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ސަލާމަތްވުމަށްޓައި އެއްބައިވަންތަކަން އިސްކޮށް ސަރުކާރުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

"ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ މި ހުޡޫރަތްތެރި ދަނޑިވަޅުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކާ އަންގަވާ އެންގެވުންތަކަށް އެންމެހައި ރައްޔިތުން ކެތްތެރިކަމާއިއެކު ޢަމަލު ކުރެއްވުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. މި ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވެވޭނީ އެއްބައިވަންތަ ކަން އިސްކޮށްގެންނެވެ."

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


60%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
20%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް