އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޝައިޠޯނާގެ ކުރިމަތީގައި ސާބިތުކަން ލިބެން އެދޭމީހާ މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ!

ޝައިޠޯނާގެ ކުރިމަތީގައި ސާބިތުކަން ލިބެން އެދޭމީހާ މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 12 ސިކުންތު

ޝައިޠޯނާ އަބަދުވެސް ހިފާނީ މީހުންގެ ބަލިފައިގައެވެ. މީހުންގެ ބަލިފައި ދެނެގަތުމުގެ ބާރު ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ އިބިލީހަށް ދެއްވަވައިފައެވެ.

މިސާލަކަށް ތިބާއީ ރީތި އަންހެންކުދިންނަށް ލޯބިކުރާ މީހަކު ނަމަ ނަމާދަށް ހުންނައިރު ހަނދާންކޮށްދޭނީ އަންހެންކުދިންގެ މަތިންނެވެ. ފައިސާއަށް ދަތިވެފައި ހުރިނަމަ ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތްތައް ވިސްނައިދޭނެއެވެ! 

ހަމައެއާއިއެކު ތިބާއަކީ މަސްތުވުމަށް ލޯބިކުރާ މީހަކު ނަމަ ތިބާ ބާރތަކަށް ވައްދުވާނެއެވެ. ޖުވާކުޅޭހިތްވާ މީހަކު ނަމަ އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވާނެއެވެ!  

ކޮންމެއަކަސް އަހަރެމެންނަށް ޝައިޠޯނާގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވެވޭނީ އަހަރެމެންގެ ބަލިފައިތައް ނައްތާލައި ދީނުގައި ފުރިހަމައަށް ސާބިތުވެގެންނެވެ. ދީނުގައި ސާބިތުވުމަށް އެންމެ މުހިންމީ ދީނާއި ދުރުހެލި މީހުންނާއިއެކުގައި ނުއުޅުމެވެ. 

ދީނާއި ދުރުހެލި މީހުންނާއިއެކުގައި އުޅުމަކީ އަދި އެމީހުންނަށް ތާއީދުކުރުމަކީވެސް ވަރަށް ނުބައިކަމެކެވެ. ވަރަށް ބިރުހުރި ކަމެކެވެ. އެހެނީ ޤިޔާމަތް ދުވަހު މީސްތަކުން މަޙްޝަރު ކުރައްވަވާނީ އެމީހަކު ތާއީދުކޮށް އެބައަކާއިއެކުގައި އުޅުނު މީހުންނާއިއެކުގައެވެ. އެބާވަތުގެ ފާފަތައް ކުރި މީހުންނާއިއެކުގައެވެ.

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


23%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
28%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް