އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މީހުން ގާތު ކަންކަމަށް އެދުމުގެ ބައެއް އަދަބުތައް!

މީހުން ގާތު ކަންކަމަށް އެދުމުގެ ބައެއް އަދަބުތައް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 9 ސިކުންތު

ކޮންމެ މީހަކީ މީހަކު އެދޭ ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްދެވިދާނެ މީހެއް ނޫނެވެ. ވީމާ މީހުން ގާތު ކަންކަމަށް އެދޭއިރު އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންވާނެއެވެ! ކަމަކަށް އެދުމުގެ ކުރިން އެއީ އެމީހާއަށް ކޮށްދެވިދާނެ ކަމެއްކަން ޔަޤީންކުރާށެވެ! 

މީހަކު ކަމަކަށް އެދުމުން އެކަން ތިމާއަށް ކޮށް ނުދެވޭނެއިރުގައިވެސް ނޫނެކެވެ ބުނަން ބައެއް މީހުން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. ނުވަތަ ލަދު ގަނެއެވެ. އެއީ ވެސް ވަރަށް ނުބައި ސިފައެކެވެ. ތިމާއަށް އެކަން ކޮށްދެވެން ނެތް ނަމަ ފުރަތަމަވެސް އެކަން ހާމަކުރާށެވެ! އަދި އެހެން މީހަކު މެދުވެރިކޮށްގެން ދެވޭތޯ ބަލައިދޭނަމަ އެކަން އެގޮތަށްވެސް ބުނާށެވެ! 

އެހެނީ ކަމަކަށް އެދިގެން ހުންނަ މީހާއަށް އުންމީދުގައި އިންތިޒާރުކުރަން ޖެއްސުވުމަކީ މުސްލިމުން ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ! 

ބަނޑުހައި ކަމުގައި ހުރި މީހަކު ކާނެ އެތިކޮޅަކަށް އެދުމަކީ މުޅިން ތަފާތު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެނޫން ބޭނުންތަކުގައި އެދޭއިރު މިބުނި ކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން ޖެހޭނެއެވެ. 

މީހުން ގާތު ކަންކަމަށް އެދޭއިރު އެމީހަކަށް ކޮށްނުދެވޭނެ ވަރުގެ ކަންކަމަށް އެދޭނަމަ އެމީހާގެ މަތިން ފޫހިވާގޮތް ވެސް މެދުވެރިވެއެވެ. ދެމީހުންގެ ގުޅުން ދުރުވެއެވެ. ވީމާ ކިތަންމެ ގާތް މީހެއްގެ ކިބައިންނަމަވެސް ކަމަކަށް އެދުމުގެ ކުރިން މަޝްވަރާކޮށްލައި އޭނާގެ ވިސްނުމާއި ޙާލަތު ބަލައިލުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. 

ޙަދީޘްފުޅުގައި އޮތީ މީހުންގެ ގާތު ކަންކަމަށް އެދުމަށްވުރެ އަމިއްލަ ބުރަކަށިމަތީގައި ދަރުއުފުލުންވެސް މާ ހެޔޮކަން ބޮޑު ކަމަށެވެ. ވީމާ މީހުން ގާތު ކަންކަމަށް އެދެންވާނީ ދެން އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެންނެވެ.

 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


40%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
60%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް