އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް އެތައް ފަހަރަކު ރާއްޖޭގަ ތަޤްރީރު ކުރައްވާފައިވާއިރު ދެއްކެވީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކޮން ވާހަކަފުޅެއް؟: ޝައިޚް އަނީލް

ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް އެތައް ފަހަރަކު ރާއްޖޭގަ ތަޤްރީރު ކުރައްވާފައިވާއިރު ދެއްކެވީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކޮން ވާހަކަފުޅެއް؟: ޝައިޚް އަނީލް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 57 ސިކުންތު

ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް މީގެ ކުރިން އެތައް ފަހަރަކު ރާއްޖޭގައި ދަރުސް ދެއްވައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަވާފައިވާއިރު ތަޤްރީރުތަކުގައި ދެއްކެވީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކޮން ވާހަކަފުޅެއް؟ ކަމާއިމެދު ޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް ސުވާލު އުފައްދަވައިފިއެވެ.

"ރައީސް ނަޝީދަކަށް ވިޔަސް ހުރިހާ އެއްޗެއް ނުއެނގޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން ޖެހެއެވެ. ޑރ. ބިލާލް އަކީ ތަކުރާރުކޮށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި ޢާންމު ތަޤްރީރު (ދަރުސް) ތަކާއި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ! ދައްކަވާފައިވަނީ ތިއަ ބުނާ "ހެޔޮލަފާ" ކެޓަރީން ބޭރު ވާހަކަފުޅުތައް ހެއްޔެވެ؟" –ޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް

މިއަދުނޫހުންވެސް ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ ވަރަށް ގިނަ ދަރުސްތައް ގެނެސް ދެވިފައިވާނެއެވެ. ވަރަށް ގިނަ ދަރުސްތައް އަޑުއަހަމެވެ. ދުވަހަކުވެސް ﷲ ތައާލާގެ ޙުކުމްފުޅުތަކަށް އަމަލުކުރަން ނޫން ކަމަކަށް ގޮވާލައްވާފައި އަޑު އިވިފައި ނެތުމުން، ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ވަޑައިގަތުމަށް ކަންބޮޑުވާ މީހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިއްޔެ ވާހަތައް ފަތުރަން ފެށުމުން އެމީހުން ކަންބޮޑުވާ ދަރުސް ނުވަތަ ވާހަކަފުޅު ހިއްޞާކޮށްލަން ވާނީ އެދިފައެވެ. އެއްވެސް ބޭފުލަކު އަދި މިވަގުތާއި ހަމައަށް އެއްވެސް ދަރުސެއް ހިއްޞާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


71%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
14%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް