އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޤިޔާމަތްވުމަށް ނަގާނެ އަލިފާނުގެ ބޮޑުރާޅު ވަރަށް ކުޑަ ގޮތަކަށް ސިފަވާ މިރާޅަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއިއެކު ބައްލަވައިލައްވާ!

ޤިޔާމަތްވުމަށް ނަގާނެ އަލިފާނުގެ ބޮޑުރާޅު ވަރަށް ކުޑަ ގޮތަކަށް ސިފަވާ މިރާޅަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއިއެކު ބައްލަވައިލައްވާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 15 ސިކުންތު

ދީނީ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ދެއްވަވާފައިވާ ދަރުސްތަކުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޤިޔާމަތްވުމަށް އަލިފާނުގެ ބިޔަ ރާޅުތަކެއް މީސްތަކުން ވަށާލައި އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރުވާނެ ކަމަށެވެ. އެފަދަ ރާޅެއް ސިފަކުރުމަކީ އެހައި ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. 

ޚަބަރުގައިވާ ޓްވީޓުން ފެންނަ ރާޅު ފެނުމުން އަޅުގނޑުގެ ވިސްނުމަށް އައީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ދަރުސްތަކެވެ. ތިއަ ބޭފުޅުންވެސް ވިސްނުންތެރިކަމާއިއެކު ބައްލަވައިލެއްވުން ކީއްތޯއެވެ! މިރާޅުން ސިފަވަނީ ވަރަށް، ވަރަށް ކުޑަކުޑަ މިންވަރެކެވެ. ނަމަވެސް ވިސްނާލައިފި މީހަކަށް ޢިބްރަތްތަކެއްވެއެވެ. 

މިރާޅުގައި އަލިފާނުގެ ކުލަޖެހިގެންދިއައީ އިރުގެ އަލި ރާޅަށް އެޅުނު ގޮތުންނެވެ. އެކަމަށް މިންވަރު ކުރެއްވެވި ﷲ ތަޢާލާއީ ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ވެސް ކުލަދުންވަންތަ އިލާހެއެވެ. 

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FHavenlust%2Fstatus%2F1220572004828565504&widget=Tweet

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


26%
ވ.ރަނގަޅު
9%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
31%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް