އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މި ވީޑިއޯ އިން އިފުރީތެއްގެ ސިފައިގައި ފެންނަ ފެނުމަށް މުސްލިމުން ހޭލުންތެރިވުން ކީއްތޯ؟

މި ވީޑިއޯ އިން އިފުރީތެއްގެ ސިފައިގައި ފެންނަ ފެނުމަށް މުސްލިމުން ހޭލުންތެރިވުން ކީއްތޯ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 24 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައިވާ ޓްވީޓުގެ ވީޑިއޯ ބައްލަވައިލައްވާށެވެ! ވީޑިއޯ ފެށޭތަނުން ހީވަނީ ބޮޑު އިފްރީތެއް ނުވަތަ ފުރޭތައެއް ފެންނަހެންނެވެ.

ނަމަވެސް މި ގޮތަށް އެފެންނަނީ ހަމަ ކުދިކުދި މަސްތަކެއް އެކުގައި ދަތުރުކުރާތީއެވެ. ފަހަރެއްގައި އެމަސްތައް އެގޮތަށް ދަތުރުކުރަނީ އެ މަސްތައް ކާން މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މަސްތަކަށް އެއީ ބިޔަ މަހެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ކަމުގައި ވެދާނެއެވެ.

ސުވާލަކީ މިފަދަ ކަންކަމުން މުސްލިމުން މިއަދު ޢިބްރަޓް ޙާޞިލުކުރުން ކީއްތޯއެވެ؟ މުސްލިމުން އެކުވެރިވެ އެއް ޚަލީފާއެއް ބަލައިގެންފި ނަމަ މުސްލިމުން ބަލިކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން ޙަދީޘްފުޅުން އެނގެން އޮތްއިރުވެސް ބައިބައިވެ މިހައި ބަލިކަށިވެގެން މިއުޅެނީ ކީއްވެގެންބާވައެވެ!

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
28%
އޯކޭ
35%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް