އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ނަމާދުކުރަން ބުނެފަ ނަމާދުނުކުރުމަކީ މުނާފިޤުކަމުގެ ސިފައެއް!: މުފްތީ މެންކް

ނަމާދުކުރަން ބުނެފަ ނަމާދުނުކުރުމަކީ މުނާފިޤުކަމުގެ ސިފައެއް!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 18 ސިކުންތު

ބައެއް މީހުން އެހެން މީހުން ގާތު ނަމާދުކުރަން ބުނެފައި އެމީހުން ނަމާދުނުކޮށް ތިބެއެވެ. އެއީ މުނާފިޤް ކަމުގެ ސިފައެވެ. 

ޢަމަލުތަކަކީ ބޭރުފުށުން ކުރާ ކަމެކެވެ. އީމާންކަން ވަނީ ހިތުގައެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ބައްލަވައި ވޮޑިގެންވަނީ އިންށާނާގެ ނިޔަތަށެވެ. އިންސާނާގެ ނިޔަތް ރަނގަޅުވެފައި ހިތުގައި އީމާންކަން ފުރިހަމަ ނަމަ އިސްލާމް ދީނަށް ޢަމަލުކުރާނެއެވެ. ނަމާދާއި އެހެނިހެން އަޅުކަންތައްވެސް ކުރާނެއެވެ.

- މުފްތީ މެންކް މިރޭ ކުޅުދުއްފުށީގައި ދެއްވި ދަރުސުން

މުފްތީ މެންކު މިރޭ ދެއްވި ދަރުސްގައި ވަނީ މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ރަޙުމްކުރުމާއި އޯގާތެރިވުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް ބައްލަވައިލައްވައިފައެވެ. "ކުއްތާއަކަށް ފެން ދިން އަނހެނަކު ސުވަރުގެ ވެއްދެވި. ވީމާ އިންސާނުންނަށް އޯގާތެރިވުމުން ދެއްވަވާނެ ނިޢްމަތްތަކުގެ ބޮޑުކަމާއިމެދު ވިސްނައިލާ!" 

"އެންމެ ނަފުސެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަކީ ވެސް މުޅި އިންސާނިއްޔަތުގެ ފުރާނަ، ނުވަތަ ދިރިތިބި އެންމެންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުން ކަމަށް އޮތް އިރު އެއީ މުސްލިމެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުން ކަމަކަށް ނެތް. ވީމާ ކާފިރަކަށް ނަމަވެސް އަނިޔާވެރިވުމެއް ނެތް" ކަމަށްވެސް މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


21%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
28%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް