އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހުވައާ ޚިލާފްވުމަކީ ކައްފާރާ ދޭން ޖެހޭ ބޮޑު ކަމެއް! ބިރުވެތިވޭ!: ޑރ. އިޔާޟް

ހުވައާ ޚިލާފްވުމަކީ ކައްފާރާ ދޭން ޖެހޭ ބޮޑު ކަމެއް! ބިރުވެތިވޭ!: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 33 މިނެޓް, 30 ސިކުންތު

ﷲ ތަޢާލާ ގަންދީ ހުވާކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ކަމަށާއި އަދި ހުވައާއި ޚިލާފުވުމަކީ ކައްފާރާ ދޭންޖެހޭ ވަރުގެ ބޮޑުކަމެއް ކަމެއް ކަމަށްވާއިރު އެކަމަށް ބިރުވެތިވުމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޑރ. އިޔާޟް ވިދާޅުވީ އެއީ މިހައި ބޮޑުކަމެއް ނަމަވެސް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ނަޒަރުގައި އެއީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޮށްލައްވާ ކަމެކެވެ. ހުވާކުރާއިރުވެސް އަދި އެއިގެފަހުންވެސް ހުވައާއި ޚިލާފްވާން ޖެހިލުމެއްވެސް ނުވާ ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

"ﷲ ތަޢާލާ ގަންދީ ހުވާކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެކެވެ. ހުވައާއި ޚިލާފުވުމަކީ ކައްފާރާ ދޭންޖެހޭ ވަރުގެ ބޮޑުކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ނަޒަރުގައި އެއީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޮށްލައްވާ ކަމެކެވެ. ހުވާކުރާއިރުވެސް އަދި އެއިގެފަހުންވެސް ހުވައާއި ޚިލާފްވާން ޖެހިލުމެއްވެސް ނުވެއެވެ. މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރިނ ކަމެކެވެ." –ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


27%
ވ.ރަނގަޅު
36%
ރަނގަޅު
27%
އޯކޭ
9%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް