އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 30 ސިކުންތު

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ކ.މާލެ/ދަފްތަރު ނަމްބަރު:3701، އަޙްމަދު ނާޠިމް (51އ)އެވެ.

ވީމާ އަޙްމަދު ނާޠިމް ހޯދަނީ ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ލިޔެކިޔުމަށް ބަދަލު ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށެވެ.

އަޙްމަދު ނާޒިމްއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަންބަރު 9792052 އަށް ގުޅާއި ހިއްސާކުރުމަށް އެދެމެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ