އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލި ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ޖަވާބު ލިބެން ޖެހޭ ސުވާލު އެބަހުރި!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލި ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ޖަވާބު ލިބެން ޖެހޭ ސުވާލު އެބަހުރި!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 49 ސިކުންތު

މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަވަހާރަކޮށްލި ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ޖަވާބު ލިބެން ޖެހޭ ސުވާލު އެބަހުރި ކަމަށް ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

"ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ މޭސްތިރިޔާ، އަޒްލިފް ފުރުވާލީ ކޮންބައެއް؟ ފުރިއަ ދިނީ ކީއްވެ؟ މިއީ ޖަވާބު ހޯދަން ޖެހޭ ސުވާލުތަކެވެ." 

ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަވަހާރަކޮށްލި ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ޖަވާބު ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުތައް އެބަހުރިކަން ގިނަ ބައަކު ދަނީ ހާމަކުރަމުންނެވެ. އެހެންކަމާއިއެކުވެސް ގިނަބައަކު އިންތިޒާރުކުރަމުން ދަނީ މަރު ކޮމިޝަނުން ރަސްމީ ގޮތުގައި ރިޕޯޓް ޢާންމުކުރަންދެންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


26%
ވ.ރަނގަޅު
26%
ރަނގަޅު
13%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް