އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އަނެކާއަށް ހަސަދަވެރިވުމުން ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ތިމާއަށް!: މުފްތީ މެންކް

އަނެކާއަށް ހަސަދަވެރިވުމުން ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ތިމާއަށް!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 22 ސިކުންތު

އޭނާއަށް މޮޅު ގޮތްތަކެއް މެދުވެރިވުމުން ތިބާއަށް ލިބެނީ ކޮން އުނިކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ﷲ ތަޢާލާ ގެ ޚަޒާނާއަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް މަދުވާނެ ޚަޒާނާއެއް ނޫނެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެން ހެޔޮ އަމަލުތައް ކޮށްގެން ކިތަންމެ ގިނައިން ނެގި ނަމަވެސް މެއެވެ. 

ވީމާ އޭނާ ކުރިއަރާތީ، އޭނާއަށް ރީތި އަންތބަކު ލިބުނީތީ، އޭނާގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުވާތީ، އޭނާ މަޝްހޫރުވާތީ ތިބާއަށް ކީއްހެއްޔެވެ؟ އެކަމާއި ތިބާ ކަންބޮޑުވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އޭނާއަށް ކިތަންމެ ގިނަ ނިޢްމަތްތަކެއް މިންވަރު ކުރެއްވެވި ނަމަވެސް ތިބާއަށް މިންވަރު ކުރައްވަވަން ހުރި ނިޢްމަތްތަކުން ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް މަދެއް ނުވާނެއެވެ. ތިބާއަށް ދެއްވަވަން ހުރި ނިޢްމަތްތައް ދެއްވަވަން ހުރި ޢަދަދަށް އެކަމުގެ ވަގުތު ޖެހުމުން ދެއްވަވާނެތެވެ! 

އޭނާ އާއިމެދު ހަސަދަވެރިވުމުން އެކަމުގެ އަނިޔާ ލިބެނީ ހަމަ ތިބާއަށެވެ. އެހެނީ އެ ހަސަދައިގެ ސަބަބުން އަނދައި ހުލިވަމުންދަނީ ތިބާ ކުރާ ހެޔޮ އަމަލުތަކެވެ. ވީމާ އެހެން މީހުންނަށް ދެއްވަވާ ނިޢްމަތްތަކަށް ހަސަދަވެރިވުން އަވަހަށް ހުއްޓައިލާށެވެ!  

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
8%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
41%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް