އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކަންފަތް ތޮރުފައި ގަހަނާއެލުވައި މަޙްރަމުން ނޫން މީހުންނަށް ދައްކައިގެން ނުވާނެ: ޑރ. އިޔާޟް

ކަންފަތް ތޮރުފައި ގަހަނާއެލުވައި މަޙްރަމުން ނޫން މީހުންނަށް ދައްކައިގެން ނުވާނެ: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 18 ސިކުންތު

ކަންފަތް ތޮރުފުމަކީ ޑޮކްޓަރީ ރައްކައުތެރިކަމާއިއެކު ކުރާނަމަ ކުރަން އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އަންނަނިވި 2 ޝަރުޠު ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. 

އެއީ މަޙްރަމް ނޫން މީހުންނަށް ތިއަ ޒީނަތްތެރިކަން (ކަންފަތުގައި ލާތަކެތީގެ ޒީނަތްތެރިކަން) ނުދެއްކުމާއި ކާފިރު އަންހެނަކާއި ވައްތަރުވުމަށް ކުރެވޭ ކަމަކަށް ނުވުމެވެ. 

ކާފިރުންނާއި އެއްގޮތް ވުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ވީމާ މިގޮތަށް ވަކިމީހެއްގެ ސްޓައިލަށް ތަބަޢަވުމަށް ކަންފަތުގައި މުދިލުން ހުއްދައެއް ނުވާނެއެވެ. ދަލީލަކީ: 

ރަސޫލް (ޞޢވ) ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވެވިއެވެ. "ބައަކާއި އެއްގޮތް ވެއްޖެ ނަމަ އޭނާ ވަނީ އެމީހުންގެތެރެއިންނެވެ." 

މީގެ އިތުރުން ކަންފަތުގައި އެލުވާ ނުވަތަ ލާ އެއްޗަކީ ޞަލީބް ފަދަ އެއްޗަކަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ކަންފަތުގައި މުދިލުމަކީ ފިރިހެނަކަށް ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. 

- ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


66%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް