އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ދެއްވައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ދެއްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 16 މިނެޓް, 0 ސިކުންތު

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ދެއްވައިފިއެވެ.  

މި އިނާމުތައް ދެއްވީ، ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެވެ.  

ޚާއްސަ އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވީ މެޑެއްޔަކާއި ހަނދާނީ ލިޔުމެކެވެ. 

މިއަހަރުގެ ޚާއްޞަ އިނާމު 39 ބޭފުޅަކަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެ މަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހޯއްދެވި ބޭފުޅަކާއި، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވި 32 ބޭފުޅުންނެވެ. އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފެއް ހޯއްދަވާފައިވާ 6 ބޭފުޅުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޤައުމީ ކުޅިވަރު ދެޓީމެއްވެސް ހިމެނެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހޯއްދެވި ބޭފުޅަކީ ރ. ހުޅުދުއްފާރު އޯކިޑްވިލާ ޑޮކްޓަރ ޔޫސުފް ނިޡާމް އެވެ. 

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދަވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ އިނާމު މިއަހަރު ހާސިލު ކުރެއްވީ 32 ބޭފުޅުންނެވެ. އެބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި މާސްޓަރޒް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރެއްވި 18 ބޭފުޅުންނާއި، ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ ހާސިލު ކުރެއްވި އެއް ބޭފުޅަކާއި، ބެޗްލަރޒް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރެއްވި 13 ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މާސްޓަރޒް ޑިގްރީ 

1. އަލްފާޟިލް ޙައްސާން ވަޙީދު  ގ. ވަށަފަރު
2.
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ދިޔާނާ ގޯރަންވިލާ ސ. ހުޅުދޫ
3.
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ސަނޫން ގ. މޯނިންގވިލާ
4.
އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ ސަނާ މ. ރިވެލިގެ
5.
ޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ ޝިމްހާޒް ޢަލީ ސަޢީދުމަންޒިލް ގއ. މާމެންދޫ
6.
އަލްފާޟިލް ޙަމްދޫން ޢަބްދުލްޙަމީދު ނަސީމީވިލާ އދ. ދިގުރަށް
7.
އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ ސިއުނާ ވިންޑްސްކްރީން ސ. ފޭދޫ
8.
އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ ލީޒާ ނިވާދަށުގެ ހއ. ކެލާ
9.
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އާދަމް އަލިގިރި ޅ. ހިންނަވަރު
10.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރިޔާޟް އަސްރަފީގެ ފ. މަގޫދޫ
11.
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަޝީދު މައުވާ ސ. ހިތަދޫ
12.
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްމަތީން ބަސަރާ ތ. ވިލުފުށި
13.
އަލްފާޟިލް ޙާމިދު ޢަލީ ހުވަނދުމާގެ އދ. މާމިގިލި
14.
އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް އާރާސްތު މ. ދިއްގަރު
15.
އަލްފާޟިލް ޢާމިރު ޙަސަން ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 9245
16.
އަލްފާޟިލާ ސައުދަތު ޢަފީފް ސުހާނާވިލާ ސ. ފޭދޫ
17.
އަލްއުސްތާޛާ މުނާ ޢާޞިމް ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 5059
18.
އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ އަޙްމަދު ފުނާޑު ލަގްޒަރީވިލާ ޏ.ފުވައްމުލައް

ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ

1. އަލްފާޟިލާ ޞިފާން ޢަބްދުއްރަޙީމް ފިނިފެންމާގެ ބ. މާޅޮސް

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ

1. އަލްފާޟިލް އަރުޝަދު އަޙްމަދު ފަހިވާ ހއ. އުލިގަން
2.
ޑޮކްޓަރ އާމިނަތު ނަޖްދާ ޝާހިލް ރ. މީދޫ
3.
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢައްމާރު ނަޞީރު ވައިލެޓްވިލާ ސ. ހުޅުދޫ
4.
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޖައިޝަން ޢާމިރު ހ. މާދޫގެ
5.
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝައްފާން މުޙައްމަދު ހ. ލޭޑީބާރޑް
6.
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝާހިދު ހިޔަލީގެ ށ. ފީވައް
7.
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަވާލު ނިޒާރު މއ. ރަންމާ
8.
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝިނާޡު މޫސާ ހ. ސާވަން
9.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝީރާޒް ރަންރީދޫގެ ސ. ފޭދޫ
10.
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ހަނާ ރިހިވެލި ބ. ފުޅަދޫ
11.
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާއިފް މުޙައްމަދު ސޯސަންގެ ގދ. މަޑަވެލި
12.
އަލްއުސްތާޛާ ޝީޒާ ލަޠީފް ބިންމަތީގެ ގދ. ތިނަދޫ
13.
އަލްފާޟިލް ތިބްޔާން އިބްރާހީމް މ. އިހަލަ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައުރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯއްދަވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ އިނާމު ހާސިލުކުރެއްވީ؛

1.     އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރިޝްމީ ރަމީޒް ހ. ދިލާސާއާގެ
2.
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މާހިލް ސަޢީދު ރަންކޮކާގެ ސ. ފޭދޫ
3.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މޫސާ މައިބުޅާގެ ޅ. ނައިފަރު
4.
އަލްފާޟިލް އަޛުނީން ރަޝާދު އެޅެހިށިވިލާ ގއ. ވިލިނގިލި
5.
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނަބީހާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 4844
6.
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ދީމާ ޢަލީ މ. އިޝާންވިލާ
7.
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަފާ ނާޡިމް މ. ވައިޓްބެލް 

މީގެއިތުރުން ހިމެނެނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައިމަހު މޮރިޝަސްގައި ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލްޓެނިސް އަންހެން ޓީމް އިވެންޓުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި [ގޯލްޑް މެޑެލް] ހާސިލުކުރި ޤައުމީ ޓޭބަލްޓެނިސް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި، އޮފިޝަލުންނާއި، ސައުތު އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި، [ގޯލްޑް މެޑެލް] ހާސިލުކުރި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނެވެ. 

ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އައު އީޖާދެއް ނުވަތަ އުފެއްދުމެއް އުފައްދައިގެން ނުވަތަ ޢިލްމީ ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ އިނާމު މިއަހަރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުލިބެއެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުން؛

1- އަޙްމަދު ރަސަލް ތަސްލީމް ގ. ކްރީމްވިލާ
ބިޒްނަސް ސްޓަޑީޒް، އިކޮނޮމިކްސް / އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް)

2- ޒަޔާން ސަޢުދުﷲ މާޒް ހއ. އުލިގަން މެތަމެޓިކްސް /ހއ. އުލިގަމު ސްކޫލް

3- އިސްމާޢީލް އަޒުމާން ޢަބްދުﷲ ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 01-1-12
ސޯޝިއޮލޮޖީ /ބިލަބޮންގ ހައި އީ.ޕީ.އެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް 

4- ޒަޔާން ޢަބްދުﷲ ނާޒިލް ތަޑިރަތްމާގެ ބ. ތުޅާދޫ
ބައޮލޮޖީ /އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

5- އިބްރާހީމް ޔައިޝް ޝާކިރު ދަފްތަރު ނަންބަރު 6389
މެރިން ސައިންސް / ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް

6- އާމިނަތު ލާމިއާ މަޤްބޫލް ހ. ޖަވްޒާ
ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް / އިސްކަންދަރު ސްކޫލް  

2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުން؛

1- އަޙްމަދު އަލްޙާން އާދަމް އޮރެންޖުގެ ޅ. ހިންނަވަރު
އެކައުންޓިންގ /އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް

2- ޙުސައިން ސާނީ ސަމާޕެލަސް ތ. ކަނޑޫދޫ
އެކައުންޓިންގ /އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް

3- އާމިނަތު ރިސާލާ އޯކިޑްމާގެ ފ. ބިލެތްދޫ
އެކައުންޓިންގ / ފ. ބިލެތްދޫ ސްކޫލް

4- ޢަބްދުﷲ ޔަޒާން ރަޝީދު މ. ބީނާފުށި
އެކައުންޓިންގ ބިޒްނަސް ސްޓަޑީޒް / އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް

5- ޢާއިޝަތު ސަޙާ ރަޝީދު ޕާމްޝޭޑް ސ. ފޭދޫ
އެކައުންޓިންގ، އިކޮނޮމިކްސް /އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް

6- އިމްކާން އިބްރާހީމް މ. އިހަލަ
އެކައުންޓިންގ / ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން

7- އިސްމާޢީލް ނަފާލް އިބްރާހީމް ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ. 1433
އެކައުންޓިންގ
ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން

8- އަޙްމަދު އިޖުލާލް ބުލްބުލާގެ ބ. ކެންދޫ
އެކައުންޓިންގ
ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

9- ޝަމީލާ ޢަބްދުލްޖަލީލު ޝަބްނަމީގެ ރ. އިނގުރައިދޫ
އެކައުންޓިންގ /ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

10- މުޙައްމަދު މިއުވާން މަސީޙު ތުނޑި މީނާ ލ. ގަން
ބަޔޮލޮޖީ /ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން

11- މުޙައްމަދު ތަހްސީން ޙަސަން ސަން ފްލާވަރ ގދ. ފިޔޯރީ
ފިޒިކްސް /ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން

 

ސަރުކާރުން ދެއްވި ހަނދާނީ ފިލާ ލިބޭ ސްކައުޓުންނަކީ؛

1- ރ. އިނގުރައިދޫ ހަތިހާ، ޢަލީ ފައުޒާން (އުމުރު 16 އަހަރު)
2-
ރ. އިނގުރައިދޫ މާހާ، ނިޝާހް ޢަބްދުލްޣަފޫރު (އުމުރު 15 އަހަރު)

ޕްރެޒިޑެންޓް ސްކައުޓް ބެޖް ހާސިލުކުރި 5 ސްކައުޓުންނަކީ؛

1- މަރްޔަމް ބަރްޝާ މުޙައްމަދު ސަޢީދާ މަންޒިލް ށ. ފީވައް
2-
އިސްމާޢީލް ޖައިޝް ޖަލާލު ބިލަތްމާގެ ގދ. ގައްދޫ
3-
މުޙައްމަދު މައުއިލް ބުލްބުލާގެ ހއ. ކެލާ
4-
މުޙައްމަދު އަކްމަލް ނަޞީރު މ. ސަނީކޯސްޓް
5-
އާމިނަތު އައިނާ ޢަލީ ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 2406

ބޭޑަން ޕަވަލް ބެޖް ހާސިލުކުރި 6 ސްކައުޓުންނަކީ؛

1-     ޢަބްދުﷲ ޔާފިޡް އަޙްމަދު ކޯދު ނ. ވެލިދޫ
2-
ފައިޙާ ޢަބްދުﷲ އުރަހަ މ. މުލައް
3-
ސަޢާދާ އަޙްމަދު މއ. ބަރަކޫޑާ
4-
އިޒްޙާން ޢަބްދުﷲ ގ. އެއްތެޔޮމާގެ
5-
ޢަލީ ތަޙްނީކު އަޙްމަދު ހ. ހިރެވެރި
6-
މުޙައްމަދު އިޢުޖާޒު ޔަޒީދު ދޮޅަސް ހުޅުމާލެ

 

މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ޚާއްޞަ އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު