އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

6 އަނގައިން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އިންސާނުންނަށް ޖެހޭ ސުންޕާ ބައްޔެއް!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

6 އަނގައިން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އިންސާނުންނަށް ޖެހޭ ސުންޕާ ބައްޔެއް!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

"6 އަނގައިން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަމަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބޭނެ ހުނަރެއް ނޫން ކަމަށް ބައެއް މީހުން ދެކެއެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ އެއީ އިންސާނުންނަށް ޖެހޭ ސުންޕާ ބައްޔެއް ކަމަށެވެ.

ދަރިންގެ ދިފާއުގަ ބައްޕަ ނުކުތުމަކީ އަޅުގަނޑު އެހައި ހައިރާންވާ ކަމެއް ނޫން! ވިޔާ ނުދާ ދަރިންތަކެއްގެ ފަހަތުގަ ހުންނާނީ އެދަރިންނަށްވުރެ ނުބައި ބައްޕައަކަށްވާތީ! އެކަން މިއެނގެނީ! ލަނޑަޔާ ވާނީ ލަނޑަޔާ! މި ބައްޕަ އާ ދަރިންގެ ޙަޤީޤަތް އެންމެންނަށް އެނގޭ!

ޔާ ﷲ! އަޅަމެންނީ 6 އަނގައިން ވާހަކަ ދައްކާ ބައަކުކަމުގައި ނުލައްވަވާނދޭވެ!"

--ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
5%
ރަނގަޅު
22%
އޯކޭ
55%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް