އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

2 ގަޑިއިރުގެ "ލަންޗްބްރޭކު" ކުޑަކުރުމަށްފަހު 2 ނަމާދުކުރަން ދިހަމިނިޓް ނުދިން މައްސަލައެއް ކޯޓަށް!

2 ގަޑިއިރުގެ "ލަންޗްބްރޭކު" ކުޑަކުރުމަށްފަހު 2 ނަމާދުކުރަން ދިހަމިނިޓް ނުދިން މައްސަލައެއް ކޯޓަށް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 30 ސިކުންތު

ޝާހީނާ ވަޡިފާއަށް ބަރާބަރަށް "ފިޓެވެ." ޝާހީނާ އަށް ކުރިމަތިވި މައްސަލައަކީ "ލަންޗްބްރޭކް" އަށް ކުންފުނިން ދޭ 2 ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކުޑަކުރުމަށްފަހު އޭނާއަށް ދެ ނަމާދުކޮށްލަން 10 މިނިޓް ނުދިނުމެވެ. ޝާހީނާ އެގޮތަށް އެދުނީ މަސައްކަތު ވަގުތުގައި 2 ނަމާދު ފާއިތުވާތީއެވެ. 

ސީއީއޯ ބުނީ އެއްވެސް ދީނެއްގެ މައްސަލަ އޮފީހަށް ވައްދަން ބޭނުން ނޫން ކަމަށެވެ. ޤާނޫނު ބުނަނީ ދީނީ ކަންކަމަށް ހުރަސް އަޅައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ޝާހީނާގެ އުންމީދަކީ ކޯޓުން ޙައްލެއް ހޯދުމެވެ. 

މިއީ އެބުނާ ޑިމޮކްރަސީ އެންމެ ބޮޑު، ދީނީ ޙައްޤުތައް އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ ޤައުމުތަކުގައި މުސްލިމުންނާއިމެދު ކަންކަން ކުރެވެމުން ދާ ގޮތެވެ. ރާއްޖޭގައި ކުރަން ޖެހޭ ސުވާލަކީ ނަމާދު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމުން އެންމެ ނަމާދެއް ކުރަމުތޯއެވެ!

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
13%
ރަނގަޅު
32%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް