އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ސިއްރުން ވާހަކަ ނުދައްކާ ގޭގޭގަ އުފާވެރިކަން އިތުރުވާނެ! - މައްސަލަތައް މަދުވާނެ!

ސިއްރުން ވާހަކަ ނުދައްކާ ގޭގޭގަ އުފާވެރިކަން އިތުރުވާނެ! - މައްސަލަތައް މަދުވާނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

މީސްތަކުންނަށް އެނގޭ ގޮތަށް ސިއްރުން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ މުސްލިމުންނަށް ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެނީ އެފަދަ މަންޒަރެއް ފެނުމުން އެ ދައްކަނީ ތިމާގެ ވާހަކަ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވި އެކަމުގެ ސަބަބުން ފިތުނަވެރިކަން އުފެދޭނެތީއެވެ. ޙަސަދަވެރިކަން ބޮޑުވެ ހުޅު ހިފާނެތީއެވެ. 

ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ނަމަވެސް އަދި ރައޓެހިންގެ މެދުގައިވެސް ގިނަ ބައަކު ތިބޭ ތަންތަނުގައި ސިއްރުން ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ. ސިއްރުން ވާހަކަ ދައްކާނަމަ ޝައިޠާނާ އެތަނަށް ފާވާނެއެވެ. މީސްތަކުންނަށް ވަސްވާސްދީ ޝައްކު އުފައްދާނެއެވެ. އެ ޝައްކު ނިމިގެންދާނީ ބޮޑު ފިތުނައަކަށްވެގެންނެވެ. ވީމާ ސިއްރުން ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމެއް އޮތް ނަމަ އެހެން ބައަކަށް އެކަން ނުއެނގޭނެ ގޮތަށް ސިއްރުން އެކަން ކުރާށެވެ! 

ބައެއް މީހުން ގޭގައި ތިބި ބައެއް ދަރިންނަށް އަޑު ނުއިވޭނެ ގޮތަށް އެއް ދަރިއަކު ގާތު ވާހަކައެއް ބުނެފާނެއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް މިފަދައިން ސިއްރުން ބުނާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ނަޞޭޙަތް ދިނުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް މަންޒަރު ފެންނަ ދަރިންގެ ހިތުގައި ޝައްކުތައް އުފެދޭނެއެވެ. މައްސަލަތައް ޖެހޭނެއެވެ. ހީކުރެވޭނީ އެދަރިފުޅު ދެކެ މާބޮޑަށް ލޯބިވަނީ ކަމަށެވެ. ނޫންނަމަ އެއުޅެނީ އެ ދަރިފުޅަށް ޚާއްޞަ ކަމެއް ކޮށްދޭން ބޭނުންވެގެން ކަމަށެވެ. 

ރަނގަޅަށް ވިސްނައިލާށެވެ! ވަރަށް ބާރަށް ވާހަކަ ދައްކާ މައިން ވެސް ތިބެއެވެ. އެއީ އެމީހުން ޤަސްދުގައި ކުރާ ކަމަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ނޫންނަމަ ޠަބީޢަތުގައި ހުންނަ ސިފައަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. މައިން އަޑުގަދަކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ ގޭގޭގައި ފިތުނަވެރިކަން ކުޑަވާނެއެވެ. އުފާވެރިކަން އިތުރުވާނެއެވެ. މިބުނަނީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ރުޅި އައިސް އަޑުގަދަކުރާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ދައްކާ ވާހަކައެވެ. 

ކުރީ ޒަމާނުގައި ފަނޑިޔާރުން ޝަރީޢަތް ކުރީ މިސްކިތްތަކުގައެވެ. އެއީ ވީހައި ގިނަ ބައަކަށް އަނގައިގެން ނިންމުންތައް ނިންމުމަށެވެ. ރަސޫލް (ޞޢވ) ވަނީ އެކަމުގައި އުންމަތަށް ނަމޫނާ ދައްކަވައިދެއްވަވައިފައެވެ. 

ޝަރީޢަތް ކުރަންވާނީ ވެސް ހެކި ބަސް ދޭން ޖެހޭނީ ވެސް މީސްތަކުންގެ ކުރިމަތީގައެވެ. އެ އަޑު އަހަން ބޭނުން ވީހައި ގިނަ ބައަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ގޮތަށެވެ. އެގޮތަށް ޝަރީޢަތްތައް ކުރެވުނު ދުވަސްތަކުގައި ފިތުނަވެރިކަމެއް ނެތެވެ. ކުރި ޙުކުމް އިންޞާފުވެރި ނުވެގެން އުޅޭކަށްވެސް ނުޖެހެއެވެ. 

މިހުރިހައި ކަމަކުންވެސް އެނގެނީ ގިނަ ބައެއްގެ މަސްލަހަތާއި ގުޅިފައި ހުންނަ ކަންކަމުގައި ސިއްރުން ވާހަކަ ދެއްކުމެއް ނެތް ކަމެވެ. އެކަމުން ލިބޭނީ ގެއްލުން ކަމެވެ.

 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


66%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
22%
އޯކޭ
11%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް