އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ދޮގު ވާހަކަ ދެއްކީމާ ކެނޑޭނީ މަޖިލީހުގެ އިތުބާރު - ކުރި ތުހުމަތާ ޑރ. ޝަހީމަކާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް!: ޝައިޚް އިލްޔާސް

ދޮގު ވާހަކަ ދެއްކީމާ ކެނޑޭނީ މަޖިލީހުގެ އިތުބާރު - ކުރި ތުހުމަތާ ޑރ. ޝަހީމަކާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް!: ޝައިޚް އިލްޔާސް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 3 ސިކުންތު

މިހާރަކަށް އައިސް ފެންނަމުން މިދަނީ ވަރަށްވެސް ހިތާމަހުރި މަންޒަރެކެވެ! ތިމާނުރުހޭ މީހަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ އެމީހެއްގެ ބޮލުގައި ހަގީގަތާއި ހިލާފު ދޮގު އިލްޒާމްތައް އަޅުވައި އެމީހެއްގެ ޝަހުސިއްޔަތު ކަތިލަމުންދާތަނެވެ. 

މިއީ ވަރަށްވެސް ދަށުދަރަޖައިގެ ފިނޑިކަމެކެވެ. ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމު ޢަލީ ސަޢީދު އާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި މިފަދަ ވާހަކައެއް އެމަނިކުފާނަށް ނިސްބަތްކޮށް މެމްބަރަކުވަނީ ދައްކަވައިފައެވެ. ސާބިތުނުވާ މިފަދަ ޙަގީގަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަތައް ދެއްކުމާކީ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި މަޖިލިހާއިމެދު އުފެދިފައިވާ ކަރާމަތާއި ހައިބަތާއި ގަދަރަށް އުނިކަން އަންނާނެކަމެކެވެ. ވީމާ މިފަދަ ކަންތަކުން ލޮބުވެތި ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން ދުރުހެލިވެ ތިއްބެވުމަށް ނަސީޙަތްތެރިވަމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމު ޢަލީ ސަޢީދު އަކީ އެތުހުމަތުކުރެވޭފަދަ ޖަމާޢަތަކާއި އެއްވެސްކަހަލަ ގުޅުމެއް ނެތް ބޭފުޅެކެވެ.

- ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


19%
ވ.ރަނގަޅު
19%
ރަނގަޅު
21%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް