އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުން ބޮޑަށް ބުރަވަނީ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަންހެނަކު ޢައްޔަންކުރުމަކީ ހުއްދަނޫން ކަމެއްކަމަށް!

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުން ބޮޑަށް ބުރަވަނީ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަންހެނަކު ޢައްޔަންކުރުމަކީ ހުއްދަނޫން ކަމެއްކަމަށް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 18 ސިކުންތު

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުން ބޮޑަށް ބުރަވަނީ ފަނޑިޔާކަމަށް އަންހެނަކު ޢައްޔަންކުރުމަކީ ހުއްދަނޫން ކަމެއްކަމަށް ބުނެ އެޕާޓީން ބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ބަޔާނުން: 

- ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަންހެނަކު އިސްކުރުމުގެ މައްސަލައަކީ އިސްލާމީ ފިޤުހުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވެފައިވާ މައްސަލައެއްކަން 

- މި މައްސަލައިގައި އިސްލާމީ ފިޤުހުވެރިންނާއި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ނެރެފައިވާ ރަސްމީ އަދި ޢިލްމީ ރައުޔުތަކަށް ބަލާއިރު މައިގަނޑު 3 ރައުޔެއް މި މައްސަލައިގައި ޢިލްމުވެރިން ގެންގުޅުއްވާކަން 

* ޢިލްމުވެރިން ގެންގުޅުއްވާ 3 ރައުޔަކީ

- ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަންހެނަކު އައްޔަންކުރުމަކީ ހުއްދަނޫން ކަމެއްކަން 

- ޙައްދާއި ޤިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގައި ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަންހެނަކު ޢައްޔަންކުރެވޭނެކަން 

- ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަންހެނަކު ޢައްޔަންކުރުމަކީ މުޠުލަޤުކޮށް ހުއްދަކަމެއްކަން 

 

މި ރަޢުޔުތަކަށްބަލައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުން ރާޖިހުކުރަނީ ފަނޑިޔާކަމަށް އަންހެނަކު ޢައްޔަންކުރުމަކީ ހުއްދަނޫން ކަމެއްކަމަށް ބުނާ ރަޢުޔުކަން 

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ބަޔާން:

 

http://www.adhaalath.org.mv/wp-content/uploads/2019/08/Bayaan-Final-Anhenun-Gaazeekamah-lumaai-medhu.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް