އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހެޔޮލަފާ މީހުންގެ ނަޞޭޙަތް ޤަބޫލުކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޞާލިޙްގެ އަރިހުގަ ޑރ. އިޔާޟް އެދިވަޑައިގެންފި

ހެޔޮލަފާ މީހުންގެ ނަޞޭޙަތް ޤަބޫލުކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޞާލިޙްގެ އަރިހުގަ ޑރ. އިޔާޟް އެދިވަޑައިގެންފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

ހެޔޮލަފާ މީހުންގެ ނަޞޭޙަތް ޤަބޫލުކުރެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އަރިހުގައި ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. 

މިކަމަށް އެދިވަޑައިގެން ޑރ. އިޔާޟް ކުރެއްވެވި ޓްވީޓުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިވަނީ އަލްއަޢްރާފް ސޫރަތުގެ 79 ވަނަ އާޔަތެވެ. އެ އާޔަތުގައި ވަނީ: 

" ދެން އެކަލޭގެފާނު، އެއުރެންގެ ކިބައިން ދުރުހެލިވެވަޑައިގަތެެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ އަހުރެންގެ ޤައުމުގެމީހުންނޭވެ! ހަމަކަށަވަރުން، އަހުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ރަސޫލުކަން ތިއަބައިމީހުންނަށް އިއްވެވީމެވެ. އަދި ތިއަބައިމީހުންނަށް އަހުރެން ނަޞޭހަތް ތެރިވީމެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، ތިއަބައިމީހުން ނަޞޭޙަތްތެރިވާ މީހުންދެކެ ލޯތްބެއް ނުވަމުއެވެ." 

މިއީ ބާލިޙްގެފާނުގެ ބަސްފުޅެކެވެ. މިއާޔަތުގެ ކުރިއަށް އޮތް 78 ވަނަ އާޔަތުގައި ވަނީ: 

" ދެންފަހެ، ބިރުވެރި ބިންހެލުމެއް އެއުރެންނަށް އައިސްޖެހުނެވެ. އަދި އެއުރެންގެ ގެތަކުގައި، ކަކޫމައްޗަށް ތިރިވެ، މަރުވެފައިތިބި ބައަކު ކަމުގައި އެއުރެން ވެއްޖައޫއެވެ". 

އެހެންކަމުން ޑރ. އިޔާޟް ބަޔާން ކުރައްވަވާފައި އެވަނީ ހެޔޮލަފާ މީހުންގެ ނަބޭޙަތް ޤަބޫލުނުކުރާނަމަ ﷲ ތަޢާލާގެ ކޯފާ އެ ބައެއްގެ މައްޗަށް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ ބަސްފުޅުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


7%
ވ.ރަނގަޅު
50%
ރަނގަޅު
14%
އޯކޭ
28%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް