އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އެހެން މީހުންނަށް އިތުބާރުކޮށްގެން ފައިސާ ގެއްލޭނަމަ ބޮޑީ އިތުބާރުކުރި މީހާގެ މައްސަލަ!: މުފްތީ މެންކް

އެހެން މީހުންނަށް އިތުބާރުކޮށްގެން ފައިސާ ގެއްލޭނަމަ ބޮޑީ އިތުބާރުކުރި މީހާގެ މައްސަލަ!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

މީހުންނަށް އިތުބާރު ކުރުމުން ފައިސާކޮޅު ގެއްލޭ މައްސަލަތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެފަދަ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުން އަންނަވަރުން މީސްތަކުން މިހާރު މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން ޖެހިފައެވެ. 

ބައެއް މީހުން އައިސް ތިބާގެ އަތުގައި ހުންނަ ފައިސާ ވަރަށް ފަސޭހައިން އިތުރުވާނެ ގޮތް ކިޔައިދޭނެއެވެ. އަދި އެކަމާ ޖާމިނުވާން ބޭނުންވެ ފައިސާ އެބަ ހޯދައެވެ. އެފަދަ ޙާލަތުގައި ފުރަތަމަވެސް ވިސްނައިލަންވީ ފައިސާ އިތުރުކުރުމަކީ އެހައި ފަސޭހައިން ކުރެވެން އޮންނަ ކަމެއް ނަމަ އެމީހާ އެކަން ނުކޮށް ހުންނަ ސަބަބާއިމެދުގައެވެ. 

ފިހާރަތަކުން ޢާންމުކޮށް ގަންނަން ލިބޭ އަގަށްވުރެ މާ ބޮޑުތައް ހެޔޮ އަގުގައި ތަކެތި ހޯދައިދޭނެ ކަމަށްބުނެވެސް އެބަ ފައިސާ ހޯދައެވެ. އެފަދަ ހާލަތުގައި ފުރަތަމަވެސް ވިސްނައިލަންވީ އެހައި ހެޔޮ އަގެއްގައި އެމީހަކު އެ އެއްޗެއް ހޯދަނީ ކޮން ގޮތަކުންތޯއެވެ؟ އެމީހާ އަމިއްލައަށް އުފައްދަނީތޯއެވެ؟ އަދި އެމީހާ އެބުނާ މާހެޔޮ އަގަކީ މުދައު އުފައްދާ ކުންފުނިން އެއްވެސް މީހަކަށް ވިއްކާ އަގެއްތޯއެވެ!

100 ދިރުހަމަ ގަންނަން ލިބޭ އެއްޗެއް 80 ދިރިހަމަށް ގަންނަން މީހަކާއި 80 ދިރިހަމް ހަވާލުކުރުމުން އެއްޗެއް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ 80 ދިރުހަމް އެކުގައި ގެއްލުނީއެވެ. އެއަށް 20 ދިރިހަމް އިތުރުކޮށް 100 ދިރުހަމަށް އެ ގަނެފިނަމަ އެ އެއްޗެއް އޮންނާނީ ލިބިފައެވެ. ވީއިރު ފައިދާ ބޮޑީ ކޮން ގޮތެއް ހެއްޔެވެ؟ 

ވައްކަންކުރި ނުވަތަ މަކަރު ހެދި މީހާއަށް އެކަމުގެ ޢަޛާބް ދެއްވަވާނެތެވެ. ވީމާ އެއީ ގެއްލިގެންދާ އެއްޗެއްވެސް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ބަލަންވީ ވަރަށް ނުބަލައި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުން އެކަމުން ލިބޭ ގެއްލުން އެ ލިބެނީ އެމީހާގެ އަމިއްލަ އިހްމާލުންނެވެ. އަމިއްލަ އިހްމާލުން ފައިސާ ނުގެއްލޭނެ ގޮތްތަކަށް އަބަދުވެސް ވިސްނަންވާނެއެވެ. އެހެނީ ތިމާގެ އަތުގައި ހުރި ނަމަވެސް ކޮންމެ ފައިސާއަކީވެސް އަދި ތަނަވަސްކަމަކީވެސް ﷲ ތަޢާލާ ޙަވާލުކުރައްވަވާ އަމާނާތެކެވެ. އެއިގެ ބޭނުން ހިފަން ޖެހޭނީ ޙިކުމަތްތެރިކަމާއިއެކުގައެވެ. ދެ ދުނިޔޭގައިވެސް ފައިދާކުރާނެ ގޮތަށެވެ. 

ވީމާ މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން މިހައި ޢާންމުވެފައިވާއިރު އެކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހޭލުންތެރިވާން ޖެހޭނެއެވެ. އެއީ ތިމާގެ ކިބައި އޮތް ޒިންމާއެއް ކަމަށް ބަލައި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންވާނެއެވެ. އެހެން މީހުންނަށް އިތުބާރުކޮށްގެން ފައިސާ ގެއްލޭނަމަ ބޮޑީ އިތުބާރުކުރި މީހާގެ މައްސަލަކަން ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.

 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
60%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް