އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ގެމަނަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަޏް އެރަށު ސްކޫލް ޣެ ގްރޭޑް 1 ގެ ދަރިވަރުން ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ގެމަނަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަޏް އެރަށު ސްކޫލް ޣެ ގްރޭޑް 1 ގެ ދަރިވަރުން ޒިޔާރަތްކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 38 ސިކުންތު

ގއ. ގެމަނަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށު ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް އެކެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފިއެވެ.

ގެމަނަފުށި ސްކޫލްގެ އެދުމުގެ މަތިން އޮގަސްޓް 22 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގައި، ފުލުހުންގެ ދައުރާއި ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދަރިވަރުންގެ އުުމުރާ ގުޅޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ފުލުހުން ބޭނުންކުރާ ޔުނިފޯމްތަކާއި އެކި އޮޕަރޭޝަންސްތަކުގައި ފުލުހުން ބޭނުންކުރާ ބައެއްތަކެތި ދައްކާލައި އެތަކެއްޗާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ދަރިވަރުންގެ އުމުރާ ގުޅޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ރިވެތި އަދަބުތަކާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާއި މަގުމަތީގައި އުޅޭއިރު ދަރިވަރުން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ވެސް ދީފައިވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ