އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އަޒްހަރުންވެސް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އަންހެނުން ޢައްޔަން ކުރުން ހުއްދަ ނޫން ކަމަށް!: ޑރ. ޢަބްދުލަމަޖީދު

އަޒްހަރުންވެސް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އަންހެނުން ޢައްޔަން ކުރުން ހުއްދަ ނޫން ކަމަށް!: ޑރ. ޢަބްދުލަމަޖީދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 41 ސިކުންތު

"ސްޕްރީމް ކޯޓު ނުވަތަ އެންމެ މަތީ ކޯޓަކީ ޤިޞާޞް ހިފުމާ ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް އަދި ޙައްދުތަކާ ބެހޭ މައްސަލަތައްވެސް ބަލާ  ކޯޓު ކަމަށްވާތީ އެކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އަންހެނުން ޢައްޔަން ކުރުން ހުއްދަ ނޫނެވެ. 

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްތަކަށް ބައްލަވައި އިސްލާމީ ޢިލްމުވެރިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރަކަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަނޑިޔާރަކަށް އެއްވެސް އަންހެނަކު ކަނޑައެޅުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. 

މިމައްސަލަ އާއި ބެހޭ ގޮތުން އަލްއަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްލާމިކް ރިސާޗް ސެންޓަރުން 2007 ވަނަ އަހަރު ނެރެފައިވާ ޤަރާރުގައިވެސް އައިސްފައިވަނީ ހަމަ މިގޮތަށެވެ." 

ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖޫ ޢަބްދުލްބާރީ 

ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖޫ ޢަބްދުލްބާރީ އަކީ ކީރިތި ޤްރްއާން ތަފްސީރުން ޕީއެޗްޑީ ހައްދަވައިގެން ހުންނެވި ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. ވީއިރު ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދުގެ ބަސްފުޅަށް އެލްއެލްބީ ހަދައިގެން ތިބޭ މީހުން ގޮންޖަހާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ! ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދުގެ މިބަސްފުޅަށް ގޮންޖަހާ މީހުންގެ ދީނީ ޢީލްމުގެ ފެންވަރަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


11%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
55%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް