އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އައިޔޫއެމް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން އޯއައިސީ ޤައުމުތަކުން ހޯދައިދިނުމަށް އެހީތެރިވާނަން!: ޑރ. ޝަހީމް

އައިޔޫއެމް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން އޯއައިސީ ޤައުމުތަކުން ހޯދައިދިނުމަށް އެހީތެރިވާނަން!: ޑރ. ޝަހީމް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 3 މިނެޓް, 18 ސިކުންތު

ދިވަހިރާއްޖޭގހެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އައިޔޫއެމް) ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން އޯއައިސީ ޤައުމުތަކުން ހޯއްދަވައިދެއްވުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުކަމާއި އައިޔޫއެމްގެ ޗާނެސެލަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވާ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

ޑރ. ޘަހީމް މިމޭރުމުން ވިދާޅުވީ އައިޔޫއެމް ހިންގުން މެދުކަނޑުއްވައި ނުލައްވަވާނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވުމުން އެކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި ޖިއްދާގައި ހުންނަވައިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައެވެ.

 

ޑރ. ޝަހީމް މިހާރު ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އޯއައިސީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްގެ ސްޕެޗަލް އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުގައެވެ.

 

"ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް! އައިޔޫއެމް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން އޯއައިސީ ޤައުމުތަކުން ހޯދައިދިނުމަށް ޤައުމީ އިސްލާމީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު އެހީތެރިވާނަމެވެ."

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
66%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް