17 އޮގަސްޓް 2018 , ހުކުރު

ޢާއިލާ ދެމެހެއްޓުމަށް މުހިންމު ފިލާވަޅެއް: އަނބިންގެ ބަލިފައިތައް ދައްކާ ކައިވެނިި ރޫޅުވަނީ އިބިލީހާ އިބިލީހުގެ އިންސާނީ އެޖެންޓުން!

އަނބިންގެ ބަލިފައިތައް ދައްކައި ކައިވެނި ރޫޅާލުމަށް ހިއްވަރު ދެނީ އިބިލީހެވެ. އިބިލީހުގެ އެޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޝައިޠާނުންތަކެވެ. އެ ޝައިޠާނުންތައް އިންސާނުންގެ ސިފައިގައިވެސް ތިބޭނެއެވެ. އިންސާނުންގެ ތެރޭގައިވެސް އުޅޭނެއެވެ.…