12 ޑިސެމްބަރ 2017 , އަންގާރަ

ދުނިޔެ ހޯދަން ބޮޑެތި ފޮތްތައް ހިތުދަސްކޮށްގެން ހުންނައިރު "ސަމިޢަﷲ ލިމަން ހަމިދާ"ގެ މާނަ ނޭނގޭ ކަަމަށް ބުނަން ލަދެއް ނުގަނޭތަ؟


ދުނިޔަވީ ޢިލްމުގެ ބޮޑެތި ފޮތްތައް ތިބާ ހިތުދަސްކުރަމުއެވެ. އިމްތިހާނުތަކުން މޮޅަށް ފާސްވުމަށެވެ. ރަނގަޅު ވަޒީފާ އާއި ޤަދަރު ހޯދުމަށެވެ. ބޮޑު މުސާރަ ހޯދުމަށެވެ.
އެހެން ނަމަވެސް ތިބާ ތިއަ ބުނަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ފަހަރަކު ދުލުން ކިޔާ…