22 އޮކްޓޯބަރ 2018 , ހޯމަ

ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކޮށްފަ ހުރީ ބާޠިލު އިޖުރާތުތަކެއްގެ މައްޗަށް - އެހެންވެ ހިންގި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ބާޠިލު: ފަނޑިޔާރު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި 3 އަހަރާއި 2 މަހާއި 12 ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމް އިއްވި ޝަރީޢަތުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ބާޠިލު އިޖުރާތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން…